Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

05/01/2002

Decret 135/2001, de 14 de desembre, de regulació dels pagaments lliurats «a justificar»

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 3, de 5 de gener de 2002

Afectat per:

Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004

Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 99, de 15 de juliol de 2006

Decret 20/2016, de 15 d'abril, de modificació del Decret 135/2001, de 14 de desembre, de regulació dels pagaments lliurats «a justificar» BOIB núm. 48, de 16 d'abril de 2016

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 BOIB núm. 164, de 31 de desembre de 2016

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

Decret 11/2022, d’11 d’abril, pel qual es regula el règim de control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 49, de 12 d’abril de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document