Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/12/1990

Decret 102/1990, de 13 de desembre, aprovant el Reglament que desplega la Llei 13/1990, de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS \ JOC

Decret 102/1990, de 13 de desembre, aprovant el Reglament que desplega la Llei 13/1990, de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Balears BOCAIB núm. 156 de 1990

Afectat per:

Correcció d'errades detectades en la publicació del Decret 102/1990, de 13 de desembre, de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Balears BOCAIB núm. 039 de 1991 

Decret 1/1992, de 16 de gener, pel qual es desplega l'apartat 3r de la disposició addicional primera de la Llei 11/1991, de 13 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1992 i pel qual es modifica en part el Decret 102/1990, de 13 de desembre, d'aprovació del Reglament de la Llei 13/1990

Per a més informació podeu descarregar el següent document