Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Jornada


Jornada sobre el règim jurídic i el procediment administratiu comú

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears (ICAIB), en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics, va organitzar la Jornada sobre el règim jurídic i el procediment administratiu comú que va tenir lloc a la seu de l'ICAIB dia 29 de març de 2016. En aquesta Jornada, dirigida a col·legiats de l'ICAIB i a tècnics i lletrats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, destacats experts varen analitzar algunes de les novetats principals relacionades amb la reforma del procediment administratiu, la responsabilitat patrimonial, el règim sancionador, les garanties del procediment i l'administració electrònica.

1.jpg

00.jpg

Normativa d'interès:

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992)

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015)

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015)