Torna

Forum Institucional de Qualitat del Sector Públic de les Illes Balears

Des de la seva constitució l'any 2005, el Foro de Calidad manté entre els seus objectius el de promoure l'intercanvi d'experiències en gestió de la qualitat entre les institucions membres, amb la pretensió de millorar el seu nivell d'eficiència.

Sens dubte, un dels moments crítics per a qualsevol Administració és quan es produeix un relleu del seu personal directiu (propiciat per una jubilació, trasllat, cessament, etc.). Per tot això, el 2014, es va acordar constituir un grup de treball amb la funció d'elaborar una guia de traspàs de funcions per al personal directiu de l'Administració en els casos de relleu, entenent a aquests efectes per "directiu", amb caràcter extensiu , els secretaris generals, els directors generals, els  directors insulars, els subdirectors, així com els caps de servei,  els caps d'àrea, els caps de departament o qualsevol persona de l'Administració amb funcions directives.

Aquesta Guia pretén ser una ajuda a l'Administració per evitar la pèrdua d'informació, optimitzar els recursos limitats amb què compta aquesta per exercir la seva tasca i minimitzar el temps que hi ha des que la persona entra en el lloc o càrrec directiu fins que pot prendre decisions amb les degudes garanties i amb la màxima eficàcia i eficiència.

Cal destacar que aquesta Guia no deixa de ser una eina que ajudarà a estructurar adequadament aquest informe de traspàs de funcions, sense oblidar que és una proposta de màxims i òbviament alguns dels punts que inclou poden no ser d'aplicació o no resultar necessaris en tots els casos.

D'altra banda el contingut és orientatiu i ha estat elaborat pels tècnics del Foro de Calidad de les Illes Balears, amb caràcter independent, com ajuda o guia metodològica, amb caràcter totalment voluntari, per a aquell personal directiu que desitgi emprar-la. Per tant, la publicació d'aquesta guia, per part del Foro, no suposa, per a les administracions que el componen, ni obligatorietat ni preferència d'ús davant d'altres eines que es poguessin fer servir amb la mateixa finalitat.

PDF Guia metodològica de traspàs de funcions entre el personal directiu de l'Administració