Torna

Forum Institucional de Qualitat del Sector Públic de les Illes Balears

Funcionament

El Fòrum s'estructura en els següents òrgans de govern:

a) El Fòrum en ple
b) El Comitè Director
c) La Coordinació del Fòrum
d) Les Comissions

a) El Fòrum en ple

El Fòrum en ple estarà constituït pel titular, o persona en qui delegui, de cada un dels membres de ple dret que l'integren, amb dret a veu i vot. Cada membre tindrà dret a un vot efectiu.

La periodicitat de les reunions del Fòrum en ple serà com a mínim bimestral.

Són atribucions del Fòrum en ple, entre d'altres:

 

  • Aprovar i modificar el Reglament de Règim Intern i altres normes de funcionament.
  • Aprovar o modificar el Pla d'Activitats, les propostes de tots els membres per a la celebració de la Trobada Institucional, d'esdeveniments anuals i de les activitats i accions a l'ús: tallers de treball, conferències, col · loquis, taules rodones, compareixences, cursos de formació, visites, etc. 
  • Aprovar l'alta o admissió d'un membre de ple dret, així com la integració d'un membre adherit o de les altres formes de participació, així com la seva baixa o pèrdua de la seva condició.

 


b) El Comitè Director

Estarà format per un representant de les dues últimes institucions que hagin ostentat la Coordinació del Fòrum i un representant de la institució que té la Coordinació actualment. Aquest Comitè facilitarà el traspàs de competències en el relleu de la Coordinació del Fòrum i assistirà al coordinador en actiu, en els assumptes de caràcter urgent en els que s'hagi d'adoptar una decisió rellevant.

c) Coordinació del Fòrum

La Coordinació del Fòrum s'exercirà, per regla general, durant un any de forma rotatòria pels membres de ple dret que la integren, de manera que successivament recaigui en un dels membres pertanyents a cada nivell territorial, l'Estatal, Autonòmic i Local.

El coordinador del Fòrum presidirà el Fòrum en ple, ordena i modera els debat, convoca les reunions i fixa l'ordre del dia i fa executar els acords. Redacta i presenta al Fòrum en ple la memòria-resum d'activitats realitzades durant el període en què ha ostentat la seva coordinació i representa el Fòrum en qualsevol classe d'actes.

d) Les Comissions

El Fòrum en ple crearà les comissions que estimi oportú, a manera de grups de treball. Les activitats a ocupar seran les atribuïdes amb motiu de la seva creació i la seva durada l'establerta a l'efecte, llevat que en raó al seu acompliment puguin tenir caràcter indefinit. Elegirà entre els seus membres un representant que realitzarà les funcions de coordinació i programació de les seves activitats, alhora que serà el seu portaveu davant el ple del Fòrum.

Reglamento Régimen Interno Foro Calidad 14_04_14.pdfReglamento Régimen Interno Foro Calidad 14_04_14.pdf

Anexo nº 1: Declaración de Intenciones sobre la creación de un Foro
Anexo nº 3: Declaración de compromiso y aceptación del Reglamento

Com formar part del Fòrum?

Les organitzacions que vulguin integrar-se al Fòrum formularan la sol·licitud d'admissió al coordinador, acompanyant una Memòria explicativa de les seves característiques i activitats, de les seves experiències en matèria de qualitat en la millora dels serveis públics, de les activitats dutes a terme en aplicació dels models de qualitat en el seu àmbit de gestió així com la manifestació del seu interès per la implantació i millora de la qualitat en la gestió de les seves competències.

La candidatura serà exposada pel Coordinador del Fòrum en la següent reunió del Ple, havent resoldre la sol · licitud d'admissió, en aquesta mateixa reunió o en la següent que se celebri, per majoria dels seus membres.
El coordinador convocarà el nou membre a la següent reunió del Fòrum i es durà a terme la presentació formal.
El nou membre de ple dret ha de subscriure la Declaració per la qual s'accepta el Reglament de Règim Intern del Fòrum.