Torna

Fons Europeus

La Direcció General de Fons Europeus coordina l'elaboració dels treballs de programació i execució dels Programes Operatius FEDER i FSE+ de les Illes Balears per al període 2021-2027, que han de respondre a un procés concertat amb els representants de les diferents administracions, a nivell europeu, nacional i regional, per a contribuir amb eficàcia a l'estratègia de la Unió Europea per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, a través dels 5 objectius polítics següents:


1. Una Europa més intel·ligent: transformació econòmica innovadora i intel·ligent.
2. Una Europa més verda i baixa en carboni.
3. Una Europa més connectada: mobilitat i connectivitat regional en l'àmbit de les TIC.
4. Una Europa més social: aplicació del pilar europeu de drets socials.
5. Una Europa més pròxima als seus ciutadans: desenvolupament sostenible i integrat de les zones urbanes, rurals i costaneres mitjançant iniciatives locals. i les parts interessades i l'eficiència de l'administració pública.

PER QUÈ ES DEMANA INFORMACIÓ?
D'acord amb el Principi d'Associació establert en la Proposta de Reglament (UE) de Disposicions comunes i generals relatives als Fons del MEC 2021-2027 i el Codi de Conducta Europeu sobre les associacions en el marc dels Fons EIE establert en el Reglament Delegat (UE) Núm. 240/2014 (Arts. 4, 5, 8 i 9), l'elaboració i implementació dels documents estratègics de la política de cohesió, com és el cas dels programes operatius FEDER i FSE+ Illes Balears 2021-2027, implica una participació dels socis pertinents en la preparació, execució, seguiment i avaluació dels programes al llarg del període 2021-2027.
El principi d'associació és un element clau en l'execució dels Fons que es basa en l'enfocament de la governança multinivell i garanteix la participació de la societat civil i els interlocutors socials. Amb la finalitat que hi hagi continuïtat en l'organització de l'associació, ha de continuar sent aplicable el Reglament Delegat (UE) n. º 240/2014 de la Comissió, relatiu al Codi de Conducta Europeu sobre les associacions en el maraco dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus.

A QUI SE SOL·LICITA INFORMACIÓ?
Als agents econòmics i socials que recomana la Comissió Europea, respectant el marc institucional i jurídic establert sobre aquest tema, que són:
1. Administracions públiques.
2. Interlocutors econòmics i socials.
3. Els organismes pertinents que representen a la societat civil, els interlocutors mediambientals i els organismes de responsables de promoure la inclusió social, els drets fonamentals, els drets de les persones amb discapacitat, la igualtat de gènere i la no discriminació.

QUINA ÉS LA FINALITAT?
Es tracta que la planificació i l'execució de la Política de Cohesió a les Illes Balears per al període 2021-2027 compti amb un ampli consens de totes les parts involucrades i doni resposta als reptes i necessitats dels diferents col·lectius, tenint en compte els aspectes transversals, el context específic de la Comunitat Autònoma, les prioritats comunitàries i la complementarietat i coherència respecte d'altres instruments de la UE.
 
Si vostè vol opinar sobre algun tema relacionat amb el FEDER i el FSE + 2021-2027 en els Illes Balears, pot enviar els seus suggeriments / observacions, juntament amb les seves dades personals / professionals (nom i cognoms / DNI i correu electrònic / ciutat, província i nació / o si fos el cas organització, empresa, categoria professional, CIF i correu electrònic), a través del Model resposta als documents de consulta pública de la política regional comunitària 2021-2027 (en Documents associats) o, preferentment, a través de les següents adreces de correu electrònic:

fondofse@dgfons.caib.es         fondofeder@dgfons.caib.es

FORMULARI FSE          FORMULARI FEDER