Torna

Fons Europeus

Resolució de la consellera de Turisme i Treball d'1 d'abril de 2011 per la qual s'aprova la convocatòria de mesures extraordinàries per al foment de l'ocupació de les persones joves, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013, en l'eix 2 tema prioritari 66 (BOIB núm.52, de 7 d'abril de 2011).

 

Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 14 d'abril de 2011 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l'ocupació i la millora de la competitivitat en les cooperatives i societats laborals, alguns d'ells cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013, i per concedir ajuts consistents en l'abonament de les quotes de la Seguretat Social a les persones perceptores de la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic (BOIB núm. 64, de 28 d'abril de 2011).

 

Resolució de la consellerade Turisme i Treball de 14 d'abril de 2011 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts públics a les entitats associatives de cooperatives, de societats laborals i d'iniciatives d'inserció social per a la formació, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013 Eix 1, tema prioritari 63 (BOIB núm. 64, de 28 d'abril de 2011).

 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura d'11 de maig de 2011 per la qual es convoquen ajudes econòmiques cofinançades pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu de les Illes Balears pel període 2007-2013, dins l'eix 3, tema prioritari 73, per al curs 2011-2012, per desenvolupar els programes de qualifiació professional inicial CAPI a ajuntaments i entitats locals menors (BOIB núm.71, de 14 de maig de 2011). 

 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 20 de maig de 2011 per la qual es convoquen ajudes econòmiques cofinançades pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu de les Illes Balears pel període 2007-2013, dins l'eix 3, tema prioritari 73, pel al curs 2011-2012, per desenvolupar els programes de qualificació professional inicial-CAPI a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius privats sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 79, de 31 de maig de 2011).