Torna

Fons Europeus

Convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l'estabilitat en l'ocupació per mitjà de la contractació indefinida i fixa discontínua, confinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013, dins l'eix 2 tema prioritari 66 (BOIB núm. 87, de data 10-06-2010).

Convocatòria per concedir ajuts públics per a accions formatives en matèria de prevenció de riscs laborals, corresponents a l'exercici pressupostari de l'any 2010 (BOIB núm. 90, de data 15-06-2010).

Convocatòria per concedir ajuts públics per a projectes i programes d'investigació i actuació en salut laboral, corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2010 (BOIB núm. 90, de data 15-06-2010).

Convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l'ocupació i la millora de la competitivitat en les cooperatives i societats laborals, cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del programa operatiu pluriregional "Adaptabilitat i ocupació" dins el període de programació 2007-2013; per concedir uns altres ajuts cofinançats en un 50% pel Fons Social en el marc del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013, i per concedir ajuts consistents en l'abonament de les quotes de la Seguretat Social a les persones perceptores de la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic (BOIB núm. 92, de data 19-06-2010)

Convocatòria d'ajuts públics per a entitats associatives de cooperatives, de societats laborals i d'iniciatives d'inserció social per realitzar projectes que promoguin l'autoocupació en els nous jaciments d'ocupació i en les TICS, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013 (BOIB núm. 95, de data 24-06-2010).

Convocatòria d'ajudes econòmiques cofinançades pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu de les Illes Balears pel període 2007-2013, dins l'eix 3 tema prioritari 73 per al curs 2010-2011, per desenvolupar cursos d'aprenentatge professional inicial (CAPI) per a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius privats sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 103, de data 10-07-2010).

Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 2 d'agost de 2010 per la qual es modifica la Resolució del conseller de Treball i Formació de 31 de maig de 2010 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l'estabilitat en l'ocupació per mitjà de la contractació indefinida i fixa discontínua, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013, dins l'eix 2 tema prioritari 66, publicada al BOIB núm. 87, de 10 de juny (BOIB núm. 120 de data 17-08-2010).

Convocatòria de subvencions per a l'any 2010 per implantar mesures de responsabilitat social en pimes, entitats públiques i organitzacions sense ànim de lucre; i per elaborar i implantar plans d'igualtat a les pimes, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013 (BOIB núm. 124, de data 24-08-2010).

Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 7 d'octubre de 2010,  per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a afavorir l'estabilitat laboral de les persones que sol·liciten el dret de reducció de jornada previst en l'article 37.5 de l'Estatut dels Treballadors o d'excedència voluntària previst en l'article 46.3 del mateix text legal; i ajuts destinats a treballadores i treballadors autònoms que, per motius de maternitat, adopció o acolliment preadoptiu, necessitin contractar una persona, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013 (BOIB núm. 149, de data 16-10-2010).

Resolució de la consellera de Turisme i Treball, presidenta del SOIB, de 18 d'octubre de 2010 per la qual es convoquen pel període 2010-2011 subvencions públiques per dur a terme serveis orientats cap a processos d'acompanyament a l'ocupació per a col·lectius vulnerables, cofinançades pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu de les Illes Balears pel període 2007-2013 (CCI 2007.ES.052.PO.005) (BOIB núm. 152, de data 21-10-2010).

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 22 d'octubre de 2010 per la qual es concedeix ajudes econòmiques a ajuntaments per al desenvolupament de cursos d'aprenentatge professional inicial (CAPI) per al curs 2010-2011 cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2007-2013 (BOIB núm. 163, de data 09-11-2010).

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 25 d'octubre de 2010 per la qual es concedeix ajudes econòmiques per desenvolupar cursos d'aprenentatge professional inicial (CAPI) a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius privats sostinguts amb fons públics per al curs 2010-2011 (BOIB núm. 163, de data 09-11-2010).

Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 24 de novembre de 2010 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts públics per a entitats associatives de cooperatives, de societats laborals, d'iniciatives d'inserció social i de professionals autònoms per realitzar projectes que promoguin l'autoocupació en els nous jaciments d'ocupació i en les TICS per a persones joves de 30 o menys anys, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-20013 (BOIB núm. 174, de 30-11-2010).

Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 9 de desembre de 2010, per la qual s'aprova la convocatòria per concedir a organitzacions sense ànim de lucre ajuts públics per fomentar la responsabilitat social corporativa, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013, eix 1 tema prioritari 63 (BOIB núm. 183, de 16-12-2010).

Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 14 de desembre de 2010 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts públics a les entitats associatives de cooperatives, de societats laborals i d'iniciatives d'inserció social per a la formació, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013, eix 1 tema prioritari 63 (BOIB núm. 183, de 16-12-2010).