Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 5. Permisos de connexió.

Nota: aquesta passa es pot fer de manera simultània amb les següents fins a la passa 8 d’autorització administrativa.

Xarxa de transport

a) Una vegada obtingut el permís d'accés corresponent en el termini de sis mesos, l'interlocutor de nus ha de tramitar la sol·licitud de connexió al titular de la xarxa de transport o al distribuïdor corresponent. En la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

  • Projecte bàsic
  • Programa d'execució
  • Formulari protocol de verificació de condicions tècniques d'instal·lacions connectades a la xarxa de transport incorporat en el formulari Excel (Generació mitjançant fonts d'energies renovables, cogeneració i residus -T243) de la passa 2

b) S’ha d’enviar per correu ordinari la sol·licitud de connexió signada pel peticionari a:

Director de Servicios para el Transporte
Red Eléctrica de España, SAU
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177
28109 Alcobendas (Madrid)

El transportista no podrà atorgar permisos de connexió sobre la xarxa de transport existent i en servei o sobre la xarxa de transport planificada.

Si es compleix la condició anterior, el titular de la xarxa en el termini d'un mes des de la recepció de la informació completa ha d’emetre l'informe de compliment de condicions tècniques de connexió (ICCTC)

Aquest informe ICCTC juntament amb la documentació de connexió s’ha de trametre a l'operador del sistema com a supervisor del procediment, que en el termini d'un mes ha d’emetre l'informe de verificació de les condicions tècniques de connexiò (IVCTC). Aquest informe juntament amb l’ICCTC s’ha de trametre al sol·licitant. 

Aquesta tramitació, en cas de ser viable, correspon al permís de connexió.

Xarxa de distribució

a) En el termini de sis mesos des de la comunicació de l'informe de la sol·licitud del punt de connexió s'ha de comunicar al distribuïdor l'acceptació del punt de connexió proposat amb l'aportació de la documentació següent:

  • El projecte de la instal·lació de generació i de les instal·lacions d'interconnexió.
  • El programa d'execució.

b) Una vegada rebuda la documentació anterior l'empresa distribuïdora ha de comunicar a l'interessat el plec de condicions tècniques i el pressupost detallat.

L'interessat, en un termini màxim de tres mesos, ha de comunicar al distribuïdor l'acceptació de les condicions tècniques i econòmiques de la connexió. Amb l'acceptació d'aquestes condicions s’ha de fer el pagament o acord d'execució amb l'empresa distribuÏdora.

Les comunicacions d'acceptació del punt de connexió s'han de trametre per correu electrònic a l'empresa distribuïdora, a les adreces d'enviament, segons correspongui, que són les següents: Conexiones.edistribucion@enel.com, nnss@valldesollerenergia.com, sampolenergia@sampol.com.