Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 4. Anàlisi de la sol·licitud d'accés i/o connexió. Informe de la l'empresa transportista o distribuïdor

1) Accés a la xarxa de transport

Red Eléctrica, una vegada disposi de la documentació completa i que la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic li comuniqui l'adeqüada presentació de la garantia per part del sol·licitant, disposarà d'un termini de dos mesos per realitzar l'anàlisi i s'emetrà el corresponent informe de viabilitat d'accés (IVA).  En cas que sigui viable l'accés l'informe de viabilitat d'accés se correspondrà amb el permís d'accés, en cas contrari, s'informarà de la inviabilitat de la connexió, i es proposaran sol·lucions alternatives de connexió per a la valoració del sol·licitant.

No obstant l'anterior, només es podrà atorgar el permís d'accés sobre la xarxa de transport existent i en servei o bé sobre la xarxa de transport planificada (fins el nivell de posició).

2) Accés a la xarxa de distribució

L'empresa distribuïdora una vegada disposi de la documentació correcte, disposarà d'un termini de 15 dies per comunicar informe sobre la sol·licitud del punt de connexió. En aquest informe tindrà una validesa de 6 mesos.

En el cas que l'accés a la xarxa de distribució tingui influència a la xarxa de transport, els gestors de la xarxa de distribució ha de remetre a l'operador del sistema i gestor de la xarxa de transport aquelles sol·licituds d'accés a la xarxa de distribució de noves instal·lacions que puguin constituir un increment significatiu dels fluxos d'energia en els nusos de connexió de la xarxa de distribució a la xarxa de transport o que puguin afectar la seguretat i qualitat del servei. Referent a això, l'afecció s'entén significativa quan es doni alguna de les següents condicions:

  • Instal·lacions individuals > 10 MW.
  • Instal·lacions individuals > 1 MW que formin part d'una agrupació de més de 10 MW.
  • Instal·lacions individuals <= 1 MW que formin part d'una agrupació > 1 MW i que, a la vegada, formin part d'una agrupació de més de 10 MW.

L'operador del sistema i gestor de la xarxa de transport ha de resoldre, en un termini no superior a dos mesos, per emetre l'informe de viabilitat d'accés.  En cas que siguin necessari actuacions a la xarxa de transport (nova posició) per recoltzar la xarxa de distribució, aquesta ha de estar inclosa en la planificació vigent.