Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 3. Sol·licitud d'interés general o utilitat pública i autorització administrativa

D’acord amb el que estableix l’article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, aquest tipus d’instal·lacions requereix l’autorització administrativa.

Si es projecten construir en sòl rústic el desenvolupament de les instal·lacions queda condicionat a l’obtenció de la declaració d’interès general o d’utilitat pública. Les instal·lacions tipus D s'han de tramitar en tot cas per la via de la declaració d'interés general.

Participació local en instal·lacions de generació renovable: d'acord amb l'establert en l'article 49 de la Llei de canvi climàtic i transició energètica el projectes de generació renovable que estiguin ubicats a terra i tenguin una potència igual o superior a 5 MW han d'ofertar la possibilitat de participació local. 

1) Instal·lacions en sòl rústic que es tramiten per la via de la declaració d’interès general

El procediment per a la declaració d’interès general l’ha d’iniciar la persona interessada davant l’ajuntament corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 37.1 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears. L’òrgan substantiu és el consell corresponent, el qual ha de sotmetre a informació pública i consultes tant el projecte tècnic com l’ambiental.

Una vegada que s’ha obtingut lar estimatòria de la declaració d’interès general i de la declaració d’impacte ambiental, es pot sol·licitar l’autorització administrativa a l’òrgan competent en matèria d’energia a l’administració autonòmica. La sol·licitud s'ha de fer a través del registre electrònic de la seu electrònica i s'ha d'annexar la documentació següent:

 • Sol·licitud (obtenir formulari)
 • Original o còpia compulsada de la resolució de declaració d’interès general i declaració d’impacte ambiental.
 • Documentació que acrediti la capacitat del sol·licitant establerta a l’article 121 del Reial decret 1955/2000.
 • Sol·licitud d’accés a la xarxa de transport o distribució corresponent i resguard d’enviament d’aquesta.
 • Avantprojecte i projecte d’execució de la instal·lació (el projecte d’execució es pot aportar també una vegada obtinguda l’autorització administrativa i abans d’iniciar les obres). Una o dues còpies en paper (si el projecte està ubicat a Mallorca una còpia; en cas contrari, dues) i tres còpies en format digital.
 • Resguard de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques d'haver dipositat la garantia econòmica de 40€/kW, en la modalitat d'efectiu o aval. Per dipositar la garantia s'han de seguir els tràmits indicats en l'apartat 4 d'aquesta passa.

2) Instal·lacions en sòl rústic que es tramiten per la via de la declaració d’utilitat pública

La sol·licitud de declaració d’utilitat pública s’ha de fer simultàniament amb la sol·licitud d’autorització administrativa o d’aprovació del projecte d’execució. 

La sol·licitud d’autorització administrativa i d’utilitat pública s’ha de dirigir a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, s'ha de fer a través del registre electrònic de la seu electrònica, i s'ha d'annexar la documentació següent:

 • Sol·licitud (obtenir formulari)
 • Documentació que acrediti la capacitat del sol·licitant establerta a l’article 121 del Reial decret 1955/2000
 • En cas que sigui necessària l’avaluació ambiental, s’ha de presentar el document ambiental o l’estudi d’impacte ambiental amb el contingut mínim que estableix la Llei 21/2013 (en funció d’avaluació simplificada o ordinària) i un annex d’incidència paisatgística que identifiqui el paisatge afectat pel projecte, els efectes del seu desenvolupament i, si escau, les mesures protectores, correctores o compensatòries. S’han de presentar en paper i en format digital. El nombre de còpies dependrà del nombre d’organismes per consultar.
 • Sol·licitud d’accés a la xarxa de transport o distribució corresponent i resguard d’enviament d’aquesta.
 • Avantprojecte i projecte d’execució de la instal·lació (el projecte d’execució es pot aportar també una vegada que s’ha obtingut l’autorització administrativa i abans d’iniciar les obres), en paper i en format digital. El nombre de còpies dependrà del nombre d’organismes per consultar.
 • Resguard de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques d'haver dipositat la garantia econòmica de 40€/kW, en la modalitat d'efectiu o aval. Per dipositar la garantia s'han de seguir els tràmits indicats en l'apartat 4 d'aquesta passa.
 • Justificant de disponibilitat dels terrenys, quan se sol·liciti la utilitat pública.

3. Instal·lacions en terreny no rústic

La  sol·licitud d’autorització administrativa i d’utilitat pública s’ha de dirigir a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, s'ha de fer a través del registre electrònic de la seu electrònica, i s'ha d'annexar la documentació següent:

 • Sol·licitud (obtenir formulari)
 • Documentació que acrediti la capacitat del sol·licitant establerta a l’article 121 del Reial decret 1955/2000
 • Per a les instal·lacions fotovoltaiques d'ocupació de més de 1.000 m² excepte si estan situades en coberta i les eòliques de més 100 kW, s’ha de presentar el document ambiental o l’estudi d’impacte ambiental amb el contingut mínim que estableix la Llei 21/2013 per a una avaluació simplificada. S’han de presentar en paper i en format digital. El nombre de còpies dependrà del nombre d’organismes per consultar.
 • Sol·licitud d’accés a la xarxa de transport o distribució corresponent i resguard d’enviament d’aquesta.
 • Avantprojecte i projecte d’execució de la instal·lació (el projecte d’execució es pot aportar també una vegada que s’ha obtingut l’autorització administrativa i abans d’iniciar les obres), en paper i en format digital. El nombre de còpies dependrà del nombre d’organismes per consultar.
 • Resguard de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques d'haver dipositat la garantia econòmica de 40 €/kW, en la modalitat d'efectiu o aval. Per dipositar la garantia s'han de seguir els tràmits indicats en l'apartat 4 d'aquesta passa.

4. Procediment per dipositar la garantia econòmica

Per dipositar la garantia s'han de seguir els tràmits següents:


En efectiu: presentar el full (Obtenir formulari) en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de la CAIB, c/ del Palau Reial 17, de Palma, on s'han de lliurar tres documents model 801 que serveixen per ingressar la quantitat en metàl·lic a una entitat bancària d'una llista proporcionada amb el model 801. Un cop fet l'ingrés, s'ha de lliurar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic l'exemplar per a l'Administració; l'exemplar per a l’interessat s'ha de conservar fins que es vulgui recuperar la garantia.


Aval bancari o assegurança de caució: s'ha de constituir un aval bancari (obtenir formulari per a transport) (obtenir formulari per a distribució) o assegurança de caució (obtenir formulari per a transport) (obtenir formulari per a distribució). Una vegada constituït l'aval a l'entitat bancària, s'ha de presentar, per validar-lo, a l'Advocacia de la CAIB (plaça del Rosari, 5, entresol i 1a planta, 07001, Palma, tel. 971 17 95 95). Una vegada feta la validació, s'ha de presentar aquest document en el Servei de Dipositaria de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de la CAIB (Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, c/ del Palau Reial, 17, 07001, de Palma, tel. 971 17 67 00), i s’han de lliurar a l'interessat els resguards de fiança i els exemplars per a l'interessat.