Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 2. Sol·licitud de l'accés a la xarxa de transport o accés i connexió a la xarxa de distribució

En funció que el punt de connexió en el qual està previst l'accés es realitzi a la xarxa de transport o la xarxa de distribució el procediment per sol·licitar l'accés és el següent:

1. Accés a la xarxa de transport

1.1 Sol·licitud accés a la xarxa de transport 

Per a l'accés s’ha de dirigir una sol·licitud a REE per mitjans telemàtics a través de l'interlocutor únic de nus.

Els interlocutors únics de nus es poden consultar a la página https://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/normativa-guias-y-procedimientos.

Les passes per seguir són les següents:

a) Tramitar, només pels usuaris nous, una sol·licitud d'alta en l'aplicació MI ACCESO RED ELECTRICA ESPAÑA 

b) Tramitar la sol·licitud a través de l'aplicació telemàtica MI ACCESO RED ELECTRICA ESPAÑA en la qual s'ha d'emplenar la informació requerida i s'ha d'adjuntar la documentació següent:

c)  Enviar per correu ordinari la carta de sol·licitud d'accés signada pel peticionari a:

Director de Desarrollo del Sistema Red Eléctrica de España, SAU
Red Eléctrica de España, SAU
Pº Conde de los Gaitanes, 177
28109 Alcobendas (Madrid)

1.2 Presentació de la documentació complementària de sol·licitud d’accés a transport

En el termini d'un mes Red Eléctrica analitzarà la documentació i comunicarà per correu electrònic les potencials insuficiències i en el termini d’un mes s'han d'actualitzar aquesta informació a través de MI ACCESO RED ELECTRICA ESPAÑA.

1.3 Ajudes i consultes

Qualsevol consulta sobre el procediment es pot dirigir per correu electrònic a accesored@ree.es o consultar les guies següents:

Guía para el alta de usuarios Ed. 1, Nov/2015
Guía descriptiva del procedimiento de acceso a la red

2. Accés i connexió a la xarxa de distribució

2.1 Sol·licitud d'accés i connexió a la xarxa de distribució

Per a l'accés s’ha de dirigir una sol·licitud a l'empresa distibuïdora per correu electrònic segons correspongui (Conexiones.edistribucion@enel.com, nnss@valldesollerenergia.comsampolenergia@sampol.com) amb la documentació següent:

       Nota: per obtenir les coordenades UTM es pot enllaçar a l’oficina virtual del cadastre.


   • Projecte tècnic.
   • Plànol d'emplaçament.
   • Si hi ha representant, escrit d'autorització Obtenir formulari
   • Declaració responsable del propietari de l’immoble en la qual es dóna conformitat a la sol·licitud si fos diferent del sol·licitant del punt de connexió Obtenir formulari
   • Resguard de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques d'haver dipositat la garantia econòmica de 40 €/kW, en la modalitat d'efectiu o aval. Per dipositar la garantia s'han de seguir els tràmits indicats en l'apartat 4 de la passa 3.

2.2 Presentació de la documentació complementària de la sol·licitud d’accés i connexió a distribució

En rebre la sol·licitud, l'empresa distribuïdora ha d'informar el sol·licitant, en el termini màxim de deu dies, de qualsevol anomalia o error que hi hagi a la tramesa de la informació tramesa en la sol·licitud. El sol·licitant disposarà d'un termini màxim de deu dies per esmenar les anteriors anomalies o errors que hi hagi en la documentació aportada.

S’ha de trametre de NOU tota la documentació a l’empresa distribuïdora que correspongui a les adreces electròniques següents: regimen_Conexiones.edistribucion@enel.comespecial_gesa@enel.com, nnss@valldesollerenergia.com, sampolenergia@sampol.com