Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 14. Inscripció prèvia en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica

Una vegada que s’ha obtingut l’autorització de l’explotació provisional per a proves i que s’han realitzat aquestes, i d’acord amb el que estableix l’article 37 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus s’han d’inscriure en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica.

El procediment d’inscripció consta d’una fase d’inscripció prèvia i d’una fase d’inscripció definitiva.

Per a la inscripció prèvia en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, s'ha de procedir de la forma següent:

  1. Sol·licitud dels certificats o informes, segons els articles 39.1 c) i 39.1 d) del Reial decret 413/2014, a l'empresa transportista o distribuïdora:
  2. Sol·licitud a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la posada en servei i la inscripció a la secció segona del Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, obtenir sol·licitud.

    Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:
    • Còpia del contracte tècnic subscrit amb l’empresa distribuïdora o, si escau, contracte tècnic d’accés a la xarxa de transport.
    • Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c)
    • Informe del gestor de la xarxa de transport o del gestor de la xarxa de distribució (art. 39.1 d)

La sol·licitud d’inscripció prèvia s’ha de resoldre en el termini màxim d’un mes des de la seva sol·licitud.