Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 13. Inici del procediment de posada en servei de la instal·lació

1. Instal·lacions amb connexió a la xarxa de transport

Una vegada obtinguts els permisos d'accés i connexió i signat el contracte d'accés tècnic, s'ha d'iniciar el procediment per a la posada en tensió i en servei de la instal·lació, en el qual es requereix una sol·licitud d'aprovació de Red Eléctrica com a operador del sistema i gestor de xarxes de transport. Aquest procediment està indicat a la Guia descriptiva del procediment de posada en servei (obtenir document)

2. Instal·lacions amb connexió a la xarxa de distribució

Una vegada obtinguts els permisos d'accés i connexió i signat el contracte d'accés tècnic, s'ha d'iniciar el procediment per a la posada en tensió i en servei de la instal·lació, en el qual es requereix una sol·licitud d'aprovació de l'empresa distribuïdora.

S'ha de sol·licitar la connexió a l'empresa distribuïdora segons correspongui a: solicitudes.nnss@endesa.es, nnss@valldesollerenergia.com, sampolenergia@sampol.com