Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 12. Autorització de l'explotació per a proves

Una vegada que s’ha executat el projecte, s’ha de presentar la sol·licitud de posada en servei per a proves, a la qual s’ha d’annexar la documentació següent:

— Certificat de final d’obra subscrit per un tècnic facultatiu competent, en el qual ha de constar que la instal·lació s’ha realitzat d’acord amb les especificacions establertes en el projecte d’execució aprovat, així com a les prescripcions de la reglamentació tècnica aplicable a la matèria.

— Certificats de la instal·lació signats per empreses instal·ladores habilitades.

— Certificat d’inspecció inicial d’organisme de control.

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic ha d’emetre la resolució d’autorització d’explotació provisional per a proves en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud, amb les comprovacions prèvies que estimi oportunes.

<< Passa anterior Passa següent >>