Programa operatiu FSE 2014-2020

 
lemaeuropa_es.png FEDER7.png UEnegro_ca.png

Política de cohesió de la Unió Europea (UE)

La política regional és la política d'inversió principal de la Unió Europea (UE). Els seus objectius són donar suport a la creació d'ocupació, la competitivitat empresarial, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans a totes les regions i ciutats de la Unió Europea.

Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020

El Programa Operatiu (PO) del Fons Social Europeu (FSE) de les Illes Balears per al període 2014-2020 es dirigeix a fomentar les possibilitats d'ocupació, la inclusió social i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i la millora de la qualificació de les persones que treballen a la regió.
El PO FSE de les Illes Balears 2014-2020 té com a objectiu posar en funcionament polítiques i mesures concretes que contribueixen a la plena ocupació, millorar la qualitat i la productivitat en la feina, els sistemes educatius i formatius i la inclusió social. Aquest plantejament significa una actuació decidida que pretén consolidar el progrés de la comunitat autònoma sobre un model de creixement intel•ligent i integrador.

Actuacions cofinançades per la Direcció General de Dependència

La Dirección General de Dependència està treballant actualment en els següents projectes inclosos en els següents objectius del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de Balears 2014-2020. La taxa de cofinançament de les actuacions és del 50 %.

 

Objectius temàtics del PO del FSE

Objectiu temàtic 9: promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.
Objectiu específic9.4.1: millorar l'accessibilitat per a les persones més vulnerables a serveis d'atenció sanitària, socials i d'orientació, formació i educació, incloent l'eliminació dels estereotips.

Projecte 1: Servei de promoció de l’autonomia personal i suport a la vida independent per a persones amb discapacitat física i/o psicofísica greu ( SEPAP)

Estat de la tramitació: oberta.
Pressupost de l’actuació: 473.743,66 € (cofinançat en un 50 % amb càrrec al PO FSE 2014-2020 de les Illes Balears).
Convocatòria pública: contracte de serveis (BOIB núm. 88, de 12 de juliol de 2016).

Resultat esperat: millorar el nivell d’autonomia de les persones afectades amb discapacitat física o psicofísica greu afectades per lesió medul•lar, dany cerebral adquirit o qualsevol altra discapacitat d’origen neurològic mitjançant un treball interdisciplinari en totes les àrees que afecten la normalització de les seves condicions de vida.
Arribar al màxim de persones susceptibles de ser ateses per aquest servei.

Projecte 2: Servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental

Estat de la tramitació: oberta.
Pressupost de l’actuació: l’import màxim assignat és de 738.936,00 € (cofinançat en un 50 % amb càrrec al PO FSE 2014-2020 de les Illes Balears).
Convocatòria pública: concert social de serveis (BOIB núm. 106, de 20 de agost de 2016).

Concert: Resolució convocatòria del primer concert social del servei ocupacional per a persones amb discapacitat associat a un diagnòstic de salut mental (BOIB núm. 33, de 18 de març de 2017).

Entitats concertades:

•    Fundació Deixalles, 14 places per import 114.945,60€
•    Fundació Es Garrover, 16 places  per import 131.366,40€
•    Associació Estel de Llevant , 30 places per import 246.312,00€
•    Associació per a la salut mental Gira-sol, 30 places  per import 246.312,00€

Resultat esperat: millorar l’atenció i suport a les persones amb discapacitat associada a malaltia mental, que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària, així com suport en el procés d’adquisició i desenvolupament d’habilitats bàsiques i adaptatives personals, social i prelaborals, perquè puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral.

 

 

 

SEPAP Servei ocupacional