Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

26/11/2020

Informe i proposta de resolució per la qual es modifica l'Autorització Ambiental Integrada corresponent a la instal·lació de recepció, emmagatzematge, pretractament i transferència de residus ubicada al carrer Moll de la Ribera, Sant Carles, S/N, Dic de l'Oest a Palma, promoguda per SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, i es deixa sense efectes, a sol·licitud de l'interessat, l'ampliació de residus a gestionar atorgada mitjançant acord del Ple de la CMAIB de 30 de gener de 2020 (IPPC M23/2019).