inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png
 

Nomenaments i cessaments 2020

 

Decret 16/2020, de 22 de maig, de modificació d’un membre en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant del Govern de les Illes Balears

Butlletí numero: 91
Data:
23 de maig de 2020

Veure la normativa

El Decret 65/2016, d'11 de novembre (BOIB núm. 143, de 12 de novembre), va nomenar el senyor Rafael Crespí Cladera membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears com a representant del Govern de les Illes Balears, no obstant això, el senyor Crespí ha comunicat al Govern de les Illes Balears la voluntat de deixar de forma part d'aquest organisme atenent a motius personals.

En virtut del que preveu l'article 5.4 de la Llei 10/2000, esmentada amb anterioritat, correspon al Consell de Govern de les Illes Balears elnomenament dels nous representants del Consell Econòmic i Social.

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i havent-ho considerat el Consell de Govern, en la sessió de dia 22 de maig de 2020,

Decret
Primer
Deixar sense efectes el nomenament, com a membre titular del Consell Econòmic i Social en representació del Govern de les Illes Balears, l'efectuat a favor del senyor Rafael Crespí Cladera, en la lletra de l'apartat 3 del punt primer del Decret 65/2016, d'h) 11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Segon
Nomenar, com a membre titular del Consell Econòmic i Social en representació del Govern de les Illes Balears, el senyor Ferran Navinés Badal.


Decret 12/2020, de 13 de març, de modificació del nomenament d’un membre en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el grup III, en representació del Consell Insular de Formentera

Butlletí Número: 34
Data: 14 de març de 2020

Veure la normativa

El 5 de març de 2020, el secretari general del Consell Insular de Formentera va comunicar al Consell Econòmic i Social la voluntat de substituir un dels seus representants en aquest Consell i va proposar el senyor Josep Antoni Mayans Mesquida en substitució del senyor Pablo Serra Serra. Aquesta substitució va ser acordada pel Ple del Consell Insular de Formentera de 8 de juliol de 2019 (BOIB núm. 102, de 25 de juliol).

D'acord amb l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, els membres del grup III han de ser designats pel Govern de les Illes Balears, una vegada consultades les institucions, entitats i associacions pertinents.

L'article 5.4 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, estableix que el Consell de Govern, després d'haver rebut les propostes i designacions corresponents, ha de nomenar els membres del CES mitjançant un decret.

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 13 de març de 2020,


DECRET

Primer

Deixar sense efecte el nomenament del senyor Pablo Serra Serra com a membre suplent del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en representació del Consell Insular de Formentera.

Segon

Nomenar membre suplent del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació del Consell Insular de Formentera, el senyor Josep Antoni Mayans Mesquida.


Decret 5/2020, de 24 de gener, de modificació de nomenament d’un membre en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el grup III, en representació del sector pesquer


Butlletí Número: 13
Data: 30 de gener de 2020

Veure la normativa


El 9 de gener de 2020, es va registrar d'entrada en el Registre General d'aquest Consell un escrit de la Federació Balear de Confraries de Pescadors mitjançant el qual es va proposar com a membre titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears el senyor Domingo Bonnín Bautista, en substitució del senyor Joan Cànaves Bordoy.

D'acord amb l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, els membres del grup III han de ser designats pel Govern de les Illes
Balears, havent consultat les institucions, entitats i associacions esmentades en l'apartat anterior.

L'article 5.4 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, estableix que el Consell de Govern, després d'haver rebut les propostes i designacions corresponents, nomenarà els membres del CES mitjançant decret.

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 24 de gener de 2020,

Decret
Primer
Deixar sense efectes el nomenament del senyor Joan Cànaves Bordoy com a membre titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació del sector pesquer.

Segon
Nomenar membre titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació del sector pesquer, el senyor Domingo Bonnín Bautista.