inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png
 

Nomenaments i cessaments 2018

Decret 43/2018, de 14 de desembre, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants del sector d’economia social

Butlletí Número: 157
Data: 15 de desembre de 2018

Veure la normativa

Mitjançant la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es va suspendre la vigència de la Llei 10/2000 i el funcionament del CES i, posteriorment, amb l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, es varen deixar sense efecte les suspensions anteriors.
L’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del CES és mitjançant un decret del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

Amb data de 3 de desembre de 2018, es va registrar en el Registre General d’aquest Consell un escrit de l’entitat representant del sector d’economia social en aquest Consell, en virtut del qual manifesta la voluntat d’intercanviar els seus representants en aquest Consell, en el sentit que la consellera titular serà a partir d’aquest moment la Sra. Malena Riudavets Suárez, actual suplent, i la seva suplent serà la Sra. Jerònima Bonafé Ramis, qui actualment exerceix la representació titular del sector en aquest Consell.


Decret 27/2018, de 31 d’agost, de modificació del nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I, com a representants de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de les Illes Balears

Butlletí Número: 108
Data: 1 de setembre de 2018

Veure la normativa

Mitjançant la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es va suspendre la vigència de la Llei 10/2000 i el funcionament del CES i, posteriorment, amb un acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, es varen deixar sense efecte les suspensions anteriors.

L’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del CES és mitjançant un decret del Consell de Govern de les Illes Balears, després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

Amb data 27 de juliol de 2018, va entrar en el Registre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears un escrit de l’organització empresarial Confederació Petita i Mitjana Empresa de les Balears, integrada en el Grup I, mitjançant el qual sol·licitava la modificació d’un dels seus representants en el Ple del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

DECRET

Primer. Nomenar, d’acord amb l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, a proposta de la Confederació Petita i Mitjana Empresa de les Balears, en substitució del senyor Antonio Juaneda Anglada, la persona que s’indica tot seguit membre titular del Consell Econòmic i Social, inclòs en el Grup I, en representació d’aquesta organització empresarial:

Sr. Justo Saura Mercadal.


Decret 16/2018, de 8 de juny, de modificació de nomenament de membres suplents en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup II, com a representants de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el grup III, en representació del Consell Insular d’Eivissa

Butlletí Número: 73
Data: 14 de juny de 2018

Veure la normativa

Mitjançant la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es va suspendre la vigència de la Llei 10/2000 i el funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i, posteriorment, amb l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, es varen deixar sense efecte les suspensions anteriors.

L’article 5 de la Llei 10/2000 determina que la forma de designació i nomenament dels membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és mitjançant un decret del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

Amb data 7 de maig de 2018, va entrar en el Registre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears un escrit de l’organització sindical Unió General de Treballadors, de modificació d’un membre suplent en el CES integrat en el grup II.

Amb data 18 de maig de 2018, el Consell Insular d’Eivissa va enviar una proposta de modificació de membres, com a conseqüència de la renúncia presentada pel seu membre suplent en aquest Consell, integrat en el grup III.

Decret


Article primer:
Deixar sense efectes els nomenaments dels membres suplents del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears següents:

De les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en representació de la Unió General de Treballadors, l’efectuat a favor del Sr. Tomás Navarro Delicado en la lletra de l’apartat 2 b) del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Del Consell Insular d’Eivissa, l’efectuat a favor de la Sra. Carme Vidal Murugó en la lletra h) de l’apartat 3 del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Article segon:
Nomenar, d’acord amb l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, a proposta i designació de l’organització sindical Unió General de Treballadors, el membre següent, inclòs en el grup II, membre suplent representant de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Sra. Mercedes Sonia Álvarez Paz

Article tercer:
Nomenar, d’acord amb l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, a proposta i designació del Consell Insular d’Eivissa, el membre següent, inclòs en el grup III, membre suplent representant de l’entitat esmentada en el Consell Econòmic i Social, com a expert en matèria econòmica, social o mediambiental:

Sr. Joan Marí Serra