inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png
 

Nomenaments i cessaments 2017

Decret 62/2017, de 22 de desembre, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup I, com a representants de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Butlletí Número: 157
Data:
23 de desembre de 2017

Veure la normativa

Mitjançant la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es va suspendre la vigència de la Llei 10/2000 i el funcionament del CES i, posteriorment, amb l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, es varen deixar sense efecte les suspensions anteriors.

L’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del CES és mitjançant un decret del Consell de Govern de les Illes Balears, després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

D’acord amb això, mitjançant el Decret 65/2016, d’11 de novembre, es varen nomenar els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i se’n va convocar la sessió constitutiva per al dia 1 de desembre de 2016.

D’altra banda, mitjançant el Decret 26/2017, de 19 de maig, es va modificar el nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en els grups I i II, com a representants d’organitzacions empresarials i sindicals, i se’n va convocar la sessió constitutiva per al dia 26 de juny de 2017.

Amb data 5 de desembre de 2017, va entrar en el Registre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears un escrit de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, com a organització empresarial més representativa en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de modificació de membres en el Consell Econòmic i Social integrats en el grup I.

En virtut de l’article 5.4 de la Llei 10/2000, correspon al Consell de Govern de les Illes Balears nomenar els nous representants del Consell Econòmic i Social, d’acord amb la designació i la proposta prèvia efectuada per l’organització esmentada abans.

Per tot això, a proposta del conseller de Treball, Comerç i Indústria i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 22 de desembre de 2017,

DECRET

Primer. Deixar sense efectes el nomenament del membre titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears següent:

a) De les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en representació de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, l’efectuat a favor de la Sra. Inmaculada Benito Hernández en la lletra a) de l’apartat 1 del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Segon. Deixar sense efectes el nomenament del membre suplent del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears següent:

a) De les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en representació de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, l’efectuat a favor de la Sra. Cristina Beascoechea Gual en la lletra a) de l’apartat 1 del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Tercer. Nomenar, d’acord amb l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i designació de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, el membre següent, inclòs en el grup I, com a membre titular representant de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Sr. Gabriel Llobera Prats
Quart. Nomenar, d’acord amb l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i designació de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, el membre següent, inclòs en el grup I, com a membre suplent representant de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Sr. Alejandro Sáenz de San Pedro García
Cinquè. Aquest Decret té efectes des del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


Decret 49/2017, de 3 de novembre, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del medi ambient, i del Consell Insular de Formentera

Butlletí Número: 135
Data:
4 de novembre de 2017

Veure la normativa

Mitjançant la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es va suspendre la vigència de la Llei 10/2000 i el funcionament del CES i, posteriorment, amb l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, es varen deixar sense efecte les suspensions anteriors.

L’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del CES és mitjançant un decret del Consell de Govern de les Illes Balears, després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

D’acord amb això, mitjançant el Decret 65/2016, d’11 de novembre, es varen nomenar els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i se’n va convocar la sessió constitutiva per al dia 1 de desembre de 2016.

D’altra banda, mitjançant el Decret 26/2017, de 19 de maig, es va modificar el nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en els grups I i II, com a representants d’organitzacions empresarials i sindicals, i se’n va convocar la sessió constitutiva per al dia 26 de juny de 2017.

Amb data 17 d’octubre de 2017, va entrar en el Registre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears un escrit de les entitats que tenen com a finalitat la protecció del medi ambient de modificació de membres en el Consell Econòmic i Social integrats en el grup III.

Amb data 17 d’octubre de 2017, va entrar en el Registre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears un escrit del Consell Insular de Formentera de modificació de membres en el Consell Econòmic i Social integrats en el grup III.

En virtut de l’article 5.4 de la Llei 10/2000, correspon al Consell de Govern de les Illes Balears nomenar els nous representants del Consell Econòmic i Social, d’acord amb la designació i la proposta prèvia efectuada per les organitzacions abans esmentades.

Per tot això, a proposta del conseller de Treball, Comerç i Indústria, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 3 de novembre de 2017,

Decret

Primer. Deixar sense efectes els nomenaments dels membres titulars del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears següents:

a)  De les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del medi ambient, l’efectuat en la lletra g de l’apartat 3 del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

b)  Del Consell Insular de Formentera, l’efectuat en la lletra h de l’apartat 3 del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Segon. Nomenar, d’acord amb l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i designació de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del medi ambient, en substitució del senyor Macià Blàzquez Salom, el membre següent, inclòs en el grup III, membre titular representant de les dites entitats en el Consell Econòmic i Social:

· Sr. Mariano Reaño Lambea

Tercer. Nomenar, d’acord amb l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i designació del Consell Insular de Formentera, en substitució del senyor Bartomeu Escandell Tur, el membre següent, inclòs en el grup III, membre titular representant de la dita entitat en el Consell Econòmic i Social, com a expert en matèria econòmica, social o mediambiental:

· Sr. Miquel Juan Ferrer


Decret 34/2017, de 30 de juny, de nomenament del senyor Carles Manera Erbina com a president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Butlletí Número:
Data:
1 de juliol de 2017

Veure la normativa

L’article 10.1 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, estableix que el president del Consell Econòmic i Social serà nomenat per decret del Consell de Govern, a proposta conjunta dels consellers competents en matèria econòmica i de treball, havent-ho consultat prèviament amb els grups de representació que integren el Consell.

D’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria va assumir, entre d’altres, les competències en matèria econòmica i de treball.

Per això, a proposta del conseller de Treball, Comerç i Indústria, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 30 de juny de 2017,

 DECRET

Article únic

Nomenar el senyor Carles Manera Erbina president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, atesa la proposta de nomenament aprovada amb el suport exigit en l’article 10 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, pels grups de representació que integren el Consell.


Decret 33/2017, de 23 de juny, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants d’organitzacions sindicals, i en el Grup III, com a representants de la Universitat de les Illes Balears i del Consell Insular de Mallorca, i convocatòria de sessió preliminar.

Butlletí número: 77
Data:
24 de juny de 2017

Veure la normativa

Mitjançant la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es va suspendre la vigència de la Llei 10/2000 i el funcionament del CES i, posteriorment, per l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, s’han deixat sense efecte les suspensions anteriors.

L’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del CES, es realitzarà mitjançant Decret del Consell de Govern de les Illes Balears, després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

D’acord amb l’anterior, pel Decret 65/2016, d’11 de novembre, es va efectuar el nomenament dels membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, convocant la sessió constitutiva per al dia 1 de desembre de 2016.

D’altra banda, pel Decret 26/2017, de 19 de maig, es va modificar el nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en els grups I i II, com a representants d’organitzacions empresarials i sindicals, convocant la sessió constitutiva per al dia 26 de juny de 2017.

En data  7 i 16 de juny de 2017 va tenir entrada en la Conselleria de Treball,Comerç i Indústria, proposta de la “Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears”, de modificació dels nomenaments dels membres del Consell Econòmic i Social integrats en el Grup II en representació d’aquesta organització sindical.

Així mateix, el 21 de juny de 2017 va tenir entrada en la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, proposta de la “Unió General de Treballadors de les Illes Balears”, de modificació dels nomenaments dels membres del Consell Econòmic i Social integrats en el Grup II en representació d’aquesta organització sindical.

Seguidament, el mateix dia va tenir entrada en la Conselleria de Treball,Comerç i Indústria, proposta de la “Universitat de les Illes Balears”, de modificació dels nomenaments dels membres del Consell Econòmic i Social integrats en el Grup III en representació d’aquesta entitat.

Finalment, el 22 de juny de 2017 va tenir entrada en la Conselleria de Treball,Comerç i Indústria, proposta del Consell Insular de Mallorca de modificació dels nomenaments dels membres del Consell Econòmic i Social integrats en el Grup III en representació d’aquesta entitat.

En virtut del que preveu l’article 5.4 de la Llei 10/2000, esmentat amb anterioritat, correspon al Consell de Govern de les Illes Balears el nomenament dels nous representants del Consell Econòmic i Social, d’acord amb la designació i proposta prèvia efectuada per les esmentades organitzacions.

Per això, a proposta del Conseller de Treball, Comerç i Indústria, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 23 de juny de 2016, s’aprova el següent

DECRET

Primer

Es deixen sense efectes els nomenaments dels membres, titulars i suplents, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears següents:

a) De la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears, efectuat a la lletra a), de l’apartat 2, del punt Primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

b) De la Unió General de Treballadors de les Illes Balears, efectuat al punt segon del Decret 26/2017, de 19 de maig, pel qual es va es va modificar el nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en el Grup II, com a membres representants de l’organització esmentada.

c) De la Universitat de les Illes Balears, efectuat a la lletra e), de l’apartat 3, del punt Primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

d) Del Consell Insular de Mallorca, el efectuat a la lletra h) de l’apartat 3, del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Segon

Atès allò previst en l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i designació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears, es nomenen els següents titulars i suplents, inclosos en el Grup II, com a membres representats de l’organització abans esmentada al Consell Econòmic i Social:

Com a titulars:

- Sr. José Luis García Vidal.
- Sra. Silvia Montejano Cofreces.
- Sr. Francesc Mellado Serra.
- Sra. Eva Cerdeiriña Outerial.
- Sr. Josep Ginard Vallcaneras.
- Sr. Yolanda Calvo Rodríguez.

Com a suplents:

- Sra. Maribel Millan Sanz.
- Sra. Alfredo Gutiérrez Rodríguez.
- Sr. Jesús Vega Saavedra.
- Sr. Daniel Camara Sánchez.
- Sr. Vicente Losa Valenciano.
- Sra. Ángeles Sánchez Úbeda.

Tercer

Atès allò previst en l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i designació de la Unió General de Treballadors de les Illes Balears, es nomenen els següents titulars i suplents, inclosos en el Grup II, com a membres representats de l’organització abans esmentada al Consell Econòmic i Social:

Com a titulars:

- Sr. Alejandro Texías Muñoz.
- Sra. Ana María Landero Recio.
- Sr. Antonio Copete González.
- Sr. Miguel Ángel Romero Barrones.
- Sra. Rosario García Puertas.
- Sr. Francisco Javier Capó Parrilla.

Com a suplents:

- Sr. Manuel Campillejo García.
- Sr. Tomás Navarro Delicado.
- Sr. Pedro Juan Roig Coll.
- Sr. Jordi Crehuet Reyes.
- Sr. Sebastián Lora Sánchez.
- Sra. Guadalupe López Monedero.

Quart

Atès allò previst en l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i designació de la Universitat de les Illes Balears, es nomenen els següents titular i suplent, inclosos en el Grup III, com a membres representats de l’entitat abans esmentada al Consell Econòmic i Social:

Com a titular:
- Sra. Maria Llompart Bibiloni.

Com a suplent:
- Sr. Jordi Llabrés Bordoy.

Cinquè

Atès allò previst en l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i designació del Consell Insular de Mallorca, es nomenen els següents titular i suplent, inclosos en el Grup III, com a membres representats de l’entitat abans esmentada al Consell Econòmic i Social, com a experts en matèria econòmica, social o medioambiental:

Com a titular:
- Sr. Antonio Serra Puig.

Com a suplent:
- Sra. Maria Antònia Carbonero GamundíDecret 32/2017 de 23 de juny, de nomenament del Sr. José Valero González com a secretari general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
Butlletí número:
77
Data:
24 de juny de 2017

Veure la normativa

L’article 12.2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), disposa que el secretari general d’aquest òrgan serà nomenat i separat del càrrec lliurement pel Consell de Govern, a proposta conjunta dels consellers amb competències en matèria econòmica i de treball.

Mitjançant la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es va suspendre la vigència de la Llei 10/2000 i el funcionament del CES i, posteriorment, per l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, s’han deixat sense efecte les suspensions anteriors.

Per això, a proposta del Conseller de Treball, Comerç i Indústria, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 23 de juny de 2017,

DECRET

Article únic.

Nomenar el Sr. José Valero González secretari general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.Decret 26/2017, de 19 de maig, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en els grups I i II, com a representants d’organitzacions empresarials i sindicals, i de convocatòria de la sessió constitutiva

Número de butlletí: 26
Data: 20 de maig de 2017

Veure la normativa

Mitjançant la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es va suspendre la vigència de la Llei 10/2000 i el funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i, posteriorment, per l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, es deixaren sense efecte les suspensions anteriors.

L’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears ha de ser mitjançant un decret del Consell de Govern, després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

En data 9 de febrer de 2017 va tenir entrada a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria una proposta de la Unió General de Treballadors de les Illes Balears de modificació del nomenament dels membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en el Grup II en representació d’aquesta organització sindical.

Així mateix, el 17 de maig de 2017 va tenir entrada a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria una proposta de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB) de modificació del nomenament dels membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en el Grup I en representació d’aquesta organització empresarial.

D’altra banda, i atès que en la data inicialment prevista no es va poder constituir aquest òrgan, en compliment del que disposa el punt segon de l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016 és necessari efectuar una nova convocatòria.

Per tot això, a proposta del conseller de Treball, Comerç i Indústria, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 19 de maig de 2017,

 DECRET

Primer

Es deixen sense efectes els nomenaments dels membres, titulars i suplents, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears següents:

De la Unió General de Treballadors de les Illes Balears, efectuat en la lletra b) de l’apartat 2 del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
De la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB), efectuat en la lletra b) de l’apartat 1 del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Segon

Atès el que preveu l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i per designació de la Unió General de Treballadors de les Illes Balears es nomenen els titulars i suplents següents, inclosos en el Grup II, com a membres representants de l’organització esmentada abans en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears:

Com a titulars:

Sr. Alejandro Texías Muñoz
Sra. Ana Landero Recio
Sr. Antonio Copete González
Sr. Miguel Ángel Romero Barrones
Sra. Rosario García Puertas
Sra. Sonia Saavedra Ferreira

Com a suplents:

Sra. Francisca Garí Perelló
Sr. Tomás Navarro Delicado
Sr. Pedro Juan Roig Coll
Sra. Inmaculada Nicolau Colom
Sr. Sebastián Lora Sánchez
Sr. Francisco Vidal Caldentey

Tercer

Atès el que preveu l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i per designació de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears es nomenen els titulars i suplents següents, inclosos en el Grup I, com a membres representants de l’organització esmentada abans en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears:

Com a titulars:

Sr. Alfonso Rojo Serrano
Sr. Antonio Juaneda Anglada
Sr. Jordi Mora Vallbona

Com a suplents:

Sra. M. Àngels Marí Puig
Sra. María García Melsion
Sr. Marcos Cañabate Figuerola