AVÍS LEGAL

La informació que s’ofereix a la web del CES està subjecta a una clàusula d’exoneració de responsabilitat, a un avís de copyright i compleix amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1. Exoneració de responsabilitat

El CES no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material que s’inclou a la seva web, que és essencialment informatiu, ni sobre els enllaços a pàgines externes, sobre els quals no té cap control. Aquesta clàusula d’exoneració no té per objecte limitar o excloure la responsabilitat del CES de forma contrària al que disposa la normativa aplicable.

2. Copyright

© Consell Económic i Social de les Illes Balears

Palau Reial, 19

07001 Palma de Mallorca

tel.: 971 78 44 32 - Fax: 971 78 43 33

Reproducció autoritzada, sempre que s’esmenti la font.

En els casos en què sigui necessària una autorització prèvia pe ra la reproducció o l’ús de dades textuals o multimèdia, aquesta autorització cancel·larà l’autorització general esmentada abans i mencionarà les possibles restriccions d’ús.

3. Protecció de dades de caràcter personal

El CES s’adapta a les previsions de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. En compliment d’aquesta normativa, s’ha dictat l’Ordre del president del CES de 28 de març de 2007, de creació de fitxers que contenen de dades personals del Consell (BOIB núm. 57, de 17 d’abril de 2007) i s’ha elaborat el corresponent Reglament de seguretat intern.

 

Les dades personals a què tengui accés el CES són incorporades, en conseqüència, al fitxer que correspongui i per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, la persona interessada pot dirigir-se per escrit al CES, (c. Palau Reial, 19, Palma 07001).

 

Els missatges i eventuals documents adjunts que es trametin a través del correu electrònic i per la via del formulari de consultes de la web són confidencials, de manera que si qui els rep no n’és el destinatari ho ha de posar en coneixement del remitent i eliminar el missatge rebut, sense reproduir ni comunicar els seus continguts. La transmissió de missatges no garanteix que siguin segurs o lliures d’errors, per la qual cosa el CES declina qualsevol responsabilitat al respecte.