Acord de Consell de Govern de reobertura del CES

Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016 pel qual es deixen sense efecte les suspensions de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament

Butlletí: Núm. 54
Data:
30 d'abril de 2016

Veure la normativa

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament, va suspendre amb caràcter indefinit la vigència de la Llei 10/2000 i les normes que la despleguen, de manera que quedaren suspeses totes les funcions del CES de caràcter consultiu, de participació, d’estudi, de deliberació i de proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears.

La disposició final segona de la Llei 16/2012, modificada per l’apartat 2 de la disposició final setena de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016, estableix expressament que «les suspensions d’aquesta Llei poden quedar sense efecte mitjançant un acord del Consell de Govern a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques».

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta conjunta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques i el conseller de Treball, Comerç i Indústria, en la sessió de dia 29 d’abril de 2016, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

“Primer. Deixar sense efecte les suspensions de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament, llevat de les corresponents a les normes reglamentàries que regulen les indemnitzacions per raó de les assistències a les sessions dels òrgans col·legiats del CES i les assignacions per a les despeses de les organitzacions dels grups primer i segon del CES.

Segon. Ordenar que en el termini de trenta dies comptadors des que s’hagi publicat aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears s’han de designar els membres del CES.

Una vegada fetes les designacions, el Consell de Govern, en els trenta dies següents, ha de nomenar els membres i ha de convocar la sessió constitutiva. En aquesta sessió, i mentre no siguin nomenats el president o la presidenta i el secretari o la secretària general, han d’ocupar aquests càrrecs els membres de major i menor edat, respectivament.