Torna

Llengua catalana EBAP

Convocatòria de proves de llengua catalana 2020

Llistes definitives de persones amb dret d'examen

MALLORCA

MENORCA EIVISSA FORMENTERA

A2 MALLORCA provisional.pdf A2

B1 MALLORCA provisional.pdf B1

B1 MENORCA provisional.pdf B1

B1 EIVISSA provisional.pdf B1

B2 MALLORCA provisional.pdf B2

B2 MENORCA provisional.pdf B2 B2 EIVISSA provisional.pdf B2

C1 MALLORCA provisional.pdf C1

C1 MENORCA provisional.pdf C1 C1 EIVISSA.pdf C1

C1 FORMENTERA provisional.pdf C1

C2 MALLORCA provisional.pdf C2

C2 MENORCA provisional.pdf C2 C2 EIVISSA provisional.pdf C2 C2 Formentera C2

LA MALLORCA provisional.pdf Llenguatge administratiu

LA MENORCA provisional.pdf Llenguatge administratiu
LA EIVISSA provisional.pdf Llenguatge administratiu LA FORMENTERA provisional.pdf Llenguatge administratiu

 

exclamació

Dret d’examen de 2019:

S’han inclòs en les llistes les persones que en la convocatòria de l’any 2019 no superaren el bloc d’expressió oral i interacció, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves, atès que se’ls conserva la qualificació d’apte dels blocs de la prova escrita. Aquestes persones, en la convocatòria de 2020, només s’han d’examinar del bloc d’expressió oral i interacció (només han de comparèixer el dia de la prova oral).

També apareixen en les llistes les persones que en la convocatòria de 2019 no superaren algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic o expressió escrita), però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en el bloc d’interacció i expressió oral. Aquestes persones, en la convocatòria de 2020, s’hauran d’examinar de tots els blocs de la part escrita (només han de comparèixer el dia de la prova escrita).

Pel que fa al certificat de coneixements de llenguatge administratiu, les llistes inclouen les persones que en la convocatòria de 2019 no superaren el bloc d’expressió escrita, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en la resta de blocs. Aquestes persones hauran de fer la prova sencera.

Examinands de Formentera:

Els examinands de l'illa de Formentera faran les proves a l'illa d'Eivissa. A aquest efecte, l'EBAP assumirà el cost econòmic del desplaçament (anada i tornada) dels examinands de Formentera.

Dates de les proves:

El calendari amb les dates concretes de les proves de setembre es publicarà pròximament, almanco un mes abans de la data de les proves.