Torna

Llengua catalana EBAP

Inscripció al Pla de Formació de Llengua Catalana de 2020

Inscripció presencial: personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents.

D'acord amb el punt 6.4 de les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'any 2020, només es permet la inscripció a un sol nivell de coneixements i a una sola modalitat d’aprenentatge. En cas de rebre més d'una sol·licitud, tan sols se n'admetrà una.

S’han d’emplenar totes les dades de la sol·licitud. Les sol·licituds incompletes poden ser causa d’exclusió.

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre de l’EBAP o en qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Model de sol·licitud de curs:   Sol·licitud_curs_català_2020.pdf   Editor de Text

Requisits d'inscripció

Termini d'inscripció: del 4 al 18 de desembre de 2019 (ambdós inclosos)