Torna

Llengua catalana EBAP

TERMINI D'INSCRIPCIÓ TANCAT

Consultau les llistes que es publicaran dia 23 de desembre.

Modalitats d’inscripció

Hi ha tres modalitats d’inscripció als cursos de català de l’EBAP:

  1. A través del Portal de Serveis al Personal: per al personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (inclòs el personal del Servei de Salut i el dels cossos docents) i el del seu sector públic instrumental amb accés al Portal.
  2. Inscripció per Internet a través del tràmit telemàtic: per al personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents.
  3. Inscripció presencial mitjançant el model de sol·licitud en paper: opció disponible també per al personal descrit en la modalitat 2.

Actualment tan sols es pot sol·licitar la inscripció a un curs. Si es detecta que la mateixa persona ha fet diverses sol·licituds, l’EBAP en triarà una aleatòriament, de manera que és important tenir clar, abans de fer la inscripció, quin curs es vol sol·licitar.

Requisits d’inscripció

- Per inscriure’s a alguns cursos cal acreditar el certificat de coneixements de nivells anteriors:

Curs al qual us voleu inscriure

Requisit

A2

B1

No hi ha cap requisit

B2

Nivell A2 o B1

(o bé assistència mínima a un curs de B1, de l’EBAP o d’un altre organisme oficial, entre els anys 2011 i 2019)

C1

Nivell B2

C2

Nivell C1

Llenguatge administratiu

Nivell C1 o nivell C2

A l’efecte d’acreditar el requisit de català, només es reconeixen els certificats expedits per l’EBAP, o els expedits, homologats o declarats equivalents per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

- A més d’acreditar el requisit de català corresponent, el personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents, ha de presentar un certificat de la persona responsable de l’Administració o l’entitat que acrediti la seva condició d’empleat públic en actiu.

Presentació dels requisits d’inscripció

El personal que tengui les dades actualitzades en el Portal de Serveis al Personal no ha de presentar cap documentació. En el cas que no les tengui actualitzades, ha d’enviar una còpia de la documentació corresponent per correu electrònic o per fax.


El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents, ha d’enviar per correu electrònic o per fax la documentació següent:


a) Certificat de la persona responsable de l’Administració o l’entitat que acrediti la seva condició d’empleat públic en actiu.

b) Certificat del nivell de coneixements de llengua catalana que sigui requisit per inscriure’s al curs sol·licitat, tret que s’hagi obtingut el certificat corresponent en alguna convocatòria de l’EBAP.

Adreça electrònica de contacte: formaciollengues@ebap.caib.es

Número de fax 971 17 63 19

Persones amb dret d’examen de l’any 2019

Els examinands dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 que en la convocatòria de 2019 no superaren el bloc d’expressió oral i interacció, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima dels blocs de la part escrita, i també les que no superaren algun dels blocs de la part escrita però assoliren la puntuació mínima del bloc d’interacció i expressió oral es podran examinar de la part que no aprovaren en les proves de juny de 2020. Seran incloses d’ofici en la llista de persones amb dret d’examen i no han de fer cap tràmit previ ni inscriure’s als cursos de 2020.


El mateix passa amb els examinands de llenguatge administratiu que en la convocatòria de 2019 no superaren el bloc d’expressió escrita, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en la resta de blocs. Aquestes persones hauran de fer la prova sencera i seran incloses d’ofici en la llista de persones amb dret d’examen. No han de fer cap tràmit previ ni inscriure’s als cursos de 2020.