Torna

Llengua catalana EBAP

Avaluació

Una vegada acabats tots els cursos, l’EBAP convoca proves per avaluar els coneixements de llengua catalana dels nivells que imparteix (A2, B1, B2, C1, C2 i LA) i n’expedeix el certificat corresponent. Les proves es duen a terme en una convocatòria única que es fa al mes de juny.

Les dates concretes, l’horari i els llocs de realització de les proves es publiquen en la pàgina web de Pàgina Web Llengua Catalana EBAP i en el Pàgina Web Butlletí Oficial de les Illes Balears.

L’EBAP publica en la seva pàgina web la llista de persones amb dret d’examen una vegada acabats els cursos. Les persones amb dret d'examen no han de fer cap tipus d'inscripció.

Dret d'examen

Per tenir dret d’examen és necessari ser alumne d’un curs de l’EBAP i complir els requisits següents:

Els alumnes dels cursos presencials han d’haver assistit a un mínim del 80 % de les hores lectives.

Els alumnes de la modalitat semipresencial, a banda d’assistir a un mínim del 80 % de les hores lectives, han d’haver lliurat, en la data d’acabament del curs, les activitats que constitueixen els requisits mínims, amb la puntuació mínima exigida.

Els alumnes de les modalitats en línia i semipresencial han d’haver lliurat, en la data d’acabament del curs, les activitats que constitueixen els requisits mínims, amb la puntuació mínima exigida.

Examen.png

Avaluació

Els objectius i els continguts avaluables de cada certificat, com també el tipus d’avaluació, l’estructura i la valoració de les proves s’han establert a partir de la normativa següent:

Pàgina Web El Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm.3 5, de 16 de març de 2019)

 Pàgina Web El Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar