CONSULTES I RESPOSTES ANY 2019

NÚM. EXPED. CONSULTA RESPOSTA
2019-1-A Està vigent l’apartat segon de la disposició addicional novena de la Llei 7/2013? Resposta 2019-1-A Vigència DA 9.2.pdfResposta 2019-1-A Vigència DA 9.2.pdf
2019-2-A Es podria considerar una única activitat no permanent un festival de música consistent en un dia a la setmana realitzar un esdeveniment musical, cada setmana durant 5 mesos aproximadament? Resposta 2019-2-A activitat no permanent llarga durada.pdfResposta 2019-2-A activitat no permanent llarga durada.pdf
2019-3-P És necessari en la documentació prevista a l’art. 44.1 presentar l’esquema unifilar elèctric? No el té ja l’administració a través del procediment de l’autorització sectorial preceptiva, competència de la DG de Política Industrial? Resposta 2019-3-P Exigència documental DRIA innocues.pdfResposta 2019-3-P Exigència documental DRIA innocues.pdf
2019-4-A Quin es l'organisme competent per autoritzar un campionat de globus aerostàtics, en el que la sortida i el control es farà en un municipi, però l'aterratge es farà a un altre? Resposta 2019-4-A Competència autorització cursa globus.pdfResposta 2019-4-A Competència autorització cursa globus.pdf
2019-5-P Si de manera freqüent -vàries vegades al mes- es lloga una casa amb jardí unifamiliar situada en sòl urbà durant unes hores a persones particulars per a què hi puguin desenvolupar esdeveniments, i el contracte de lloguer entre elles només és de l'espai (si per exemple s'hi celebra un convid, el càtering el fa una empresa distinta de l'arrendador i l'arrendatari), és necessària una llicència d'activitats? Resposta 2019-5-P Llicencia activitats per vivenda que es lloga per events.pdfResposta 2019-5-P Llicencia activitats per vivenda que es lloga per events.pdf
2019-6-P A la consulta 2018-54-A es diu que en un edifici fora d'ordenació no es pot donar suport a una activitat, el que sembla contradir una resposta anterior de 2 de juliol de 2007. Poden aclarir aquesta contradicció? Resposta 2019-6-A Aclariment sobre activitats en edificis fora ordenacio.pdfResposta 2019-6-A Aclariment sobre activitats en edificis fora ordenacio.pdf
2019-7-P Amb la nova redacció de la Llei 7/2013, queden les modalitats de Foodtruck dins l’àmbit de la Llei i fora de la venda ambulant? Resposta 2019-7-P Regulació dels Foodtrucks amb la mod. de la LLei Activitats.pdfResposta 2019-7-P Regulació dels Foodtrucks amb la mod. de la LLei Activitats.pdf
2019-8-P

Una autorització emesa per la Demarcació de Costes, té la consideració d’autorització global prèvia d’acord a La disposició addicional vuitena de la Llei 7/2013?

Resposta 2019-8-P Autorització global prèvia.pdfResposta 2019-8-P Autorització global prèvia.pdf
2019-9-P És possible establir un laboratori de productes cosmètics al sòl rústic, elaborats a partir de productes obtinguts a aquesta classe de sòl? Resposta 2019-09-P Possibilitat establir un laboratori a sòl rústic.pdfResposta 2019-09-P Possibilitat establir un laboratori a sòl rústic.pdf
2019-10-A És una itinerant l’elaboració i venda de menjar en una paradeta o similar? I la venda de productes des d’un vehicle o un remolc? Resposta 2019-10-A Food-trucks i venda ambulant.pdfResposta 2019-10-A Food-trucks i venda ambulant.pdf
2019-11-P És possible dur a terme modificacions substancials en una activitat l’ús urbanístic de la qual és incompatible amb els usos permesos a la normativa urbanística? Resposta 2019-11-P Usos incompatibles.pdfResposta 2019-11-P Usos incompatibles.pdf
2019-12-A Una explotació minera, simplement amb el registre d'explotació minera en te suficient per exercici de l'activitat? Resposta 2019-12-A Explotació minera.pdfResposta 2019-12-A Explotació minera.pdf
2019-13-P Es troba vigent la Circular del relativa a cafès-concerts de l’antiga Conselleria de Governació de 20 de juliol de 1993 pel que fa a la regulació de les portes d’emergènc Resposta 2019-13-P Café Concert, sortides emergència i normativa específica.pdfResposta 2019-13-P Café Concert, sortides emergència i normativa específica.pdf
2019-14-A Què es una activitat de servei, segons el punt 3 del Títol III de l’Annex 1 de la Llei 7/2013 (activitats permanents innòcues)? Resposta 2019-14-A Aclariment definició activitat innòqua a la reforma de la LLei 7-2013.pdfResposta 2019-14-A Aclariment definició activitat innòqua a la reforma de la LLei 7-2013.pdf
2019-15-A

a) En una fira s’instal·la una caseta amb taula i cadires que fan hamburgueses. Es pot considerar una activitat no permanent?

b) Per altra banda, un food truck que ven pollastres a l'ast i que s'instal·la en el mercat setmanal un cop per setmana durant tot l'any, s’ha de tramitar com a una itinerant?

Resposta 2019-15-A Classificació de casetes hamburgueses i foodtruks instal·lació setmanal.pdfResposta 2019-15-A Classificació de casetes hamburgueses i foodtruks instal·lació setmanal.pdf
2019-16-P Es troba subjecte a la Llei 7/2013 la implantació d’una activitat d’elaboració de vi al sòl rústic? Resposta 2019-16-P Necessitat de llicència instal·lació a bodegues en sòl rústic.pdfResposta 2019-16-P Necessitat de llicència instal·lació a bodegues en sòl rústic.pdf
2019-17-A Es subjecta a la Llei 7/2013 una activitat de mare de dia en un habitatge? (La mare de dia és un professional de l'àmbit educatiu, que ha decidit per iniciativa pròpia atendre i cuidar nens de fins a 6 anys d'edat en grup reduïts –de 3 a 5 nens– i a la seva pròpia casa). Resposta 2019-17-A Mares de dia, autoritzacions i normativa sectorial a complir.pdfResposta 2019-17-A Mares de dia, autoritzacions i normativa sectorial a complir.pdf
2019-18-A Què vol dir «caràcter essencial» a l’article 109 de la Llei 7/2013? En quin moment es poden adoptar les mesures cautelars previstes a l’article 111? Per quins motius? Resposta 2019-18-A Definició de caracter esencial i aclariment sobre mesures provisionals.pdfResposta 2019-18-A Definició de caracter esencial i aclariment sobre mesures provisionals.pdf
2019-19-P

Quin és l’òrgan competent per tramitar l’expedient sancionador per no tenir exposada en la façana d’una activitat permanent d’espectacles públics o activitats recreatives la placa exterior que preveu la llei?

Quines són les dades que ha de contenir la placa?

Resposta 2019-19-P Regulació de les plaques exteriors.pdfResposta 2019-19-P Regulació de les plaques exteriors.pdf
2019-20-P

Una activitat turística implantada als anys 70 en la qual s’han duit a terme reformes i millores, algunes d’elles sense la corresponent llicència, pot acollir-se al que es disposa a la Disposició transitòria sisena de la Llei?

Si en el marc d’un procediment sancionador s’han acordat mesures cautelars a l’empara de la regulació de la Llei 7/2013 en la redacció anterior a la modificació de 2019, es poden revisar aquestes mesures cautelars aplicant la nova regulació?

Resposta 2019-20-P Aplicació de la DT6a.pdfResposta 2019-20-P Aplicació de la DT6a.pdf
2019-21-P

Què passa si no es mantenen les condicions del títol habilitant en la transmissió d'una activitat (art. 12.3)?

Resposta 2019-21-P Manteniment condicions títol habilitant en transmissions activitats.pdfResposta 2019-21-P Manteniment condicions títol habilitant en transmissions activitats.pdf
2019-22-P

Es pot entendre que són modificacions importants les que, sense ser substancials, modifiquen algun paràmetre de la fitxa resum?

Són sempre modificacions simples les ampliacions de superfície en zones exteriors d’establiments públics?

Resposta 2019-22-P modificacions importants i modificacions simples.pdfResposta 2019-22-P modificacions importants i modificacions simples.pdf
2019-23-A

Quina documentació és necessari aportar a l’expedient d’aprovació d’una activitat no permanent promoguda per la pròpia administració (art. 65)?

Resposta 2019-23-A Documentació aprovació activitats no permanents progudes per administració.pdfResposta 2019-23-A Documentació aprovació activitats no permanents progudes per administració.pdf
2019-24-A

Quin és l’àmbit normatiu d’aplicació en les activitats d’arxius documentals, per la implantació de mesures correctores en matèria de seguretat contra incendis?

Resposta 2019-24-A Normativa en matèria de seguretat dels arxius documentals.pdfResposta 2019-24-A Normativa en matèria de seguretat dels arxius documentals.pdf
2019-25-A

És necessari presentar una declaració responsable d’inici i exercici d’activitat en el cas de modificacions d’activitats existents?

Resposta 2019-25-A Necessitat presentació declaració responsable d’inici i exercici d’activitat en el cas de modificacions activitats existents.pdfResposta 2019-25-A Necessitat presentació declaració responsable d’inici i exercici d’activitat en el cas de modificacions activitats existents.pdf
2019-26-A

Un dia a la setmana, coincidint amb el dia de mercat, s’hi ha alguns food-trucks. És possible presentar cada un d’ells una sola declaració responsable o n’han de presentar una diferent cada vegada que s’instal·len i es desinstal·len?

Resposta 2019-26-A Presentació declaració responsable muntatges itinerants periòdics.pdfResposta 2019-26-A Presentació declaració responsable muntatges itinerants periòdics.pdf
2019-27-A

És necessària una llicència urbanística per a canvis d’usos en un establiment físic?

Resposta 2019-27-A És necessària una llicència urbanística per a canvis usos en un establiment físic.pdfResposta 2019-27-A És necessària una llicència urbanística per a canvis usos en un establiment físic.pdf
2019-28-P

Com es tramita la implantació d’una nova activitat en un establiment que no precisa de cap tipus d’obra o instal·lació?

Resposta 2019-28-P Com es tramita la implantació  nova activitat en un establiment que no precisa de cap tipus obra o instal·lació.pdfResposta 2019-28-P Com es tramita la implantació nova activitat en un establiment que no precisa de cap tipus obra o instal·lació.pdf
2019-29-P

Un circ, és una activitat itinerant?

Resposta 2019-29-P Un circ, és una activitat itinerant.pdfResposta 2019-29-P Un circ, és una activitat itinerant.pdf
2019-30-A

Són activitats itinerants innòcues aquelles realitzades en vehicles, remolcs o similars que serveixen o preparen begudes (refrescs, begudes alcohòliques, etc.) i que no preparen menjar?

Resposta 2019-30-A Són activitats itinerants innòcues aquelles realitzades en vehicles, remolcs o similars que serveixen o preparen begudes i no menjar.pdfResposta 2019-30-A Són activitats itinerants innòcues aquelles realitzades en vehicles, remolcs o similars que serveixen o preparen begudes i no menjar.pdf
2019-31-P

Es pot procedir a contractar definitivament els subministrament de serveis en un establiment físic amb la presentació de la declaració responsable d’inici i exercici d’activitat (DRIA) o es necessita disposar d’una cèdula d’habitabilitat?

Resposta 2019-31-P Cèdula habitabilitat.pdfResposta 2019-31-P Cèdula habitabilitat.pdf
2019-32-P

Una empresa exerceix, en règim de concessió, una activitat de bugaderia dins de les instal·lacions d'un Centre que ja té la seva pròpia llicència d'activitat, que inclou la bugaderia. Necessita l’empresa títol habilitant per exercir l’activitat? El pot demanar encara que no el necessiti?

Resposta 2019-32-P Llicència per una empresa que presta serveis dins les instal·lacions de centre que ja disposa de llicència prèvia.pdfResposta 2019-32-P Llicència per una empresa que presta serveis dins les instal·lacions de centre que ja disposa de llicència prèvia.pdf
2019-33-A

Es pot obtenir un títol habilitant per iniciar i exercir una activitat en un edifici fora d’ordenació?

Resposta 2019-33-A Inici activitats en edificis en situació urbanística de fora ordenació.pdfResposta 2019-33-A Inici activitats en edificis en situació urbanística de fora ordenació.pdf
2019-34-A

És possible autoritzar una activitat de botiga a planta baixa d’un habitatge i continuar amb l'ús residencial a la resta de plantes i sense que l’habitatge tingui un accés independent?

Resposta 2019-34-A Coexistència de botiga i vivienda al centre històric.pdfResposta 2019-34-A Coexistència de botiga i vivienda al centre històric.pdf
2019-35-A

Com es pot legalitzar una activitat que, per les seves instal·lacions s’hagués pogut implementar a través d’una comunicació prèvia?

Resposta 2019-35-A Legalització obres comunicades a través de comunicació prèvia.pdfResposta 2019-35-A Legalització obres comunicades a través de comunicació prèvia.pdf
2019-36-A

En el cas d'obres executades, sense el corresponent títol habilitant, vinculades a una activitat, la infracció s'ha de tramitar d'acord al règim sancionador de la llei 7/2013 o d’acord a la normativa urbanística? I el procediment de restabliment de la legalitat infringida?

Resposta 2019-36-A Règim sancionador sobres executades sense títol habilitant.pdfResposta 2019-36-A Règim sancionador sobres executades sense títol habilitant.pdf
2019-37-P

Si s’ha presentat, amb anterioritat a la modificació de la Llei 7/2013, una comunicació prèvia per a obres per a dur a terme una activitat innòcua, es pot seguir la tramitació presentant declaració responsable d’acord a l’art.

Resposta 2019-37-P Entrada en vigor de la modificació de la Llei 7-2013 durant la tramitació activitat inòcua.pdfResposta 2019-37-P Entrada en vigor de la modificació de la Llei 7-2013 durant la tramitació activitat inòcua.pdf
2019-38-A

S’ha de tenir en compte la classificació del sòl en l’autorització d’activitats no permanents?

Resposta 2019-38-A Tenir en compte la classificació del sòl en l’autorització activitats no permanents.pdfResposta 2019-38-A Tenir en compte la classificació del sòl en l’autorització activitats no permanents.pdf
2019-39-A

Són els circs activitats itinerants segons la Llei 7/2013?

Resposta 2019-39-A Classificació de les activitats de circ.pdfResposta 2019-39-A Classificació de les activitats de circ.pdf
2019-40-A

Quant de temps ha d'haver entre que finalitza el termini de tres mesos i es pot tornar a instal·lar la mateixa activitat itinerant al mateix lloc per tres mesos més?

Resposta 2019-40-A Temps necessari per poder instal·larse de nou una vegada passats els 3 mesos en itinerants.pdfResposta 2019-40-A Temps necessari per poder instal·larse de nou una vegada passats els 3 mesos en itinerants.pdf
2019-41-P

Les obres que pretenguin la demolició parcial d’un establiment per deixar-lo amb un ús a determinar, s’han de tramitar d’acord al Títol IV de la Llei 7/2013?

Resposta 2019-41-P Normativa aplicable en els casos obres a locals amb la finalitat de suprimir-ne ús i deixarlo sense cap activitat_cast.pdfResposta 2019-41-P Normativa aplicable en els casos obres a locals amb la finalitat de suprimir-ne ús i deixarlo sense cap activitat_cast.pdf
2019-42-P

Quin és l’àmbit normatiu d’aplicació en les activitats d’arxius documentals en establiments d’ús industrial, pel que fa a la implantació de mesures correctores en matèria de seguretat contra incendis?

Resposta Consulta 2019-42-P Arxiu de documentació.pdfResposta Consulta 2019-42-P Arxiu de documentació.pdf
2019-43-P

Es troba subjecte a la Llei 7/2013 la pràctica ocasional de ioga a una finca rústica de propietat privada tenint en consideració que l'activitat de dansa no ho està segons consulta 170 CEJAIB de 27 de juliol de 2012?

Resposta  2019-43-P Activitat de ioga en finca rústica privada.pdfResposta 2019-43-P Activitat de ioga en finca rústica privada.pdf
2019-44-A

Un caixer automàtic és una activitat menor, però al estar en domini públic, la tramitació seria com una major. Ha d’anar a exposició pública?

Resposta 2019-44-A Caixer automàtic en domini públic.pdfResposta 2019-44-A Caixer automàtic en domini públic.pdf
2019-45-A

Quin és el procediment per a materialitzar el restabliment de la realitat física alterada?

Resposta Consulta 2019-45-A Expedients de restabliment de la legalitat infringida i de la realitat física alterada.pdfResposta Consulta 2019-45-A Expedients de restabliment de la legalitat infringida i de la realitat física alterada.pdf
2019-46-A

Pot acollir-se als apartats 1.c) i 2 de la DT 10a de la Llei 7/2013 una activitat que es va iniciar abans de l'entrada en vigor de la Llei 16/2006, que no ha estat objecte de sanció ferma per manca de llicència, que no disposa del permís d'instal·lació o document equivalent i en les edificacions de la qual es varen executar obres d'ampliació sense el corresponent títol habilitant?

Resposta Consulta 2019-46-A Nova DT 10a de la Llei 7 2013.pdfResposta Consulta 2019-46-A Nova DT 10a de la Llei 7 2013.pdf
2019-47-P

En un restaurant de menys de 100m2, es pot tenir un sol bany per ambdós sexes adaptat per a minusvàlids?

Resposta Consulta 2019-47-P Banys públics en restaurants de menys de 100m2.pdfResposta Consulta 2019-47-P Banys públics en restaurants de menys de 100m2.pdf
2019-48-A

Per a una planta potabilitzadora es necessària la tramitació de llicència d'activitat?

Resposta Consulta 2019-48-A Necessitat de tramitació de llicència activitat planta potabilitzadora.pdfResposta Consulta 2019-48-A Necessitat de tramitació de llicència activitat planta potabilitzadora.pdf
2019-49-A

Han d’obtenir les activitats anteriors a la normativa d’activitats un títol habilitant per a continuar amb l’activitat

Resposta Consulta 2019-49-A Necessitat de títol habilitant de les activitats que durant la vigència del Decret 2414191 RAMINP no la necessitaven.pdfResposta Consulta 2019-49-A Necessitat de títol habilitant de les activitats que durant la vigència del Decret 2414191 RAMINP no la necessitaven.pdf
2019-50-P

S’han de subjectar a la Llei 7/2013 les petites obres de reforma que no afecten a les instal·lacions d’una activitat?

Resposta 2019-50-P Normativa aplicable als supòsits de art. 148 de la LUIB si no es modifica activitat.pdfResposta 2019-50-P Normativa aplicable als supòsits de art. 148 de la LUIB si no es modifica activitat.pdf
2019-51-P

S’han de subjectar a la Llei 7/2013 les obres de reforma consistents en la demolició o supressió de les instal·lacions en un establiment?

Resposta 2019-51-P Normativa aplicable en els casos obres a locals amb la finalitat de suprimir-ne ús i deixar-lo sense cap activitat.pdfResposta 2019-51-P Normativa aplicable en els casos obres a locals amb la finalitat de suprimir-ne ús i deixar-lo sense cap activitat.pdf
2019-52-A

En els ports de titularitat autonòmica, en quina mesura es subjecten les activitats portuàries a la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears?

Si no s’hi subjecten, quina és l’administració competent per a realitzar inspeccions a l’activitat portuària?

Resposta 2019-52-A Subjecció del serveis portuàris a la Llei 7-2013.pdfResposta 2019-52-A Subjecció del serveis portuàris a la Llei 7-2013.pdf
2019-53-A

L’article 64 de la Llei 7/2013 estableix que a les activitats no permanents de Recorregut la persona responsable ha de portar la resolució d’autorització,
però qui designa aquesta persona?

Resposta 2019-53-A Qui és el responsable en les activitats de recorregut.pdfResposta 2019-53-A Qui és el responsable en les activitats de recorregut.pdf
2019-54-A

Es considera una modificació substancial el fet de posar música a un hotel?

Resposta 2019-54-A Modificacions substancials musica hotel.pdfResposta 2019-54-A Modificacions substancials musica hotel.pdf
2019-55-A

Són els mercats setmanals una activitat no permanent? I com es qualifiquen els llocs de venda?

Resposta 2019-55-A Llocs de transformació o manipulació de bens a mercats setmanals.pdfResposta 2019-55-A Llocs de transformació o manipulació de bens a mercats setmanals.pdf
2019-56-A

Com cal interpretar l’apartat 1 de la disposició addicional novena de la Llei 7/2013 en relació als articles 109 a 111?

Resposta 2019-56-A Contradiccions articulat amb una DA de la Llei 7-2013.pdfResposta 2019-56-A Contradiccions articulat amb una DA de la Llei 7-2013.pdf
2019-57-A

Després d’una transmissió, és el nou titular el responsable del compliment de les sancions imposades a l’antic titular i que no hagin prescrit?

Resposta 2019-57-A Responsabilitat de les sancions no prescrites en els casos de canvi de titularitat.pdfResposta 2019-57-A Responsabilitat de les sancions no prescrites en els casos de canvi de titularitat.pdf
2019-58-P

Si un bar vol fer l’activitat de «tardeo» un dia la setmana, ho ha de tramitar com a activitat no permanent?

Resposta 2019-58-P Freqüencia admisible per autoritzar no permanents a establiment públics.pdfResposta 2019-58-P Freqüencia admisible per autoritzar no permanents a establiment públics.pdf
2019-59-A

Una empresa de neteja empra un garatge com a magatzem, i a més tenen instal·lada una rentadora per la roba dels apartaments o cases on fan net.
Han de tramitar llicència d'activitat?

Resposta 2019-59-A Necessitat de títol habilitant bugaderia a un magatzem.pdfResposta 2019-59-A Necessitat de títol habilitant bugaderia a un magatzem.pdf
2019-60-A

Hi ha un termini màxim per a executar les obres o instal·lacions previstes en una comunicació prèvia (art. 36)?

Resposta 2019-60-A Absència de terminis execució obres i instal·lacions a les declaracions prèvies.pdfResposta 2019-60-A Absència de terminis execució obres i instal·lacions a les declaracions prèvies.pdf
2019-61-A

Com s’ha de tramitar la realització d’activitats puntuals promogudes per particulars en el marc d’unes festes patronals?

Resposta 2019-61-A Foguerons.pdfResposta 2019-61-A Foguerons.pdf