Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria del primer concert social del servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu

Concert social de reserva i ocupació de places del servei ocupacional d'atenció diürna que donen suport a les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu que necessiten organització i assistència en la realització de les activitats de la vida diària i també en el procés d'adquisició i desenvolupament d'habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials, prelaborals, perquè puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral.

Persones destinatàries

Entitats que tenguin un dels serveis ocupacionals a concertar acreditats per l'administració competent. Així mateix les entitats han de complir els requisits mínims establerts en el desplegament del títol VII de la Llei 4/2009 i de l'article 5 del Decret 18/2015. Les places han d'estar autoritzades com a places assistides per a persones majors, tal i com consta en el Registre Unificat de Serveis Socials.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud pel concert social del servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu

Requisits

Vegeu punt 4 de la convocatòria

Documentació a presentar

Vegeu punt 5 de la convocatòria

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria en el BOIB.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Dependència

Av. de Gabriel Alomar, 33. Tel.: 971177200 - Fax: 971176310