LOGO CAIB
24 març 2023 <10aL>Conselleria de Salut i Consum

Es presenta el Pla d'Igualtat entre Dones i Homes del Servei de Salut (2022-2026)

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Servei de Salut ha presentat avui el Pla d’Igualtat entre Dones i Homes (2022-2026) en una jornada organitzada per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i duita a terme a l’auditori del Parc Bit, a Palma. El Pla pretén introduir la perspectiva de gènere en tots els àmbits del Servei de Salut i transformar aquesta visió en polítiques d’igualtat de gènere, formació, informació y sensibilització. En la mateixa línia, pretén aplicar protocols i procediments contra la violència de gènere i l’assetjament sexual.

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha assistit a la jornada de presentació del Pla. L’han acompanyada el director general del Servei de Salut, Manuel Palomino; la cap del Servei de Projectes i Modernització, María del Carmen Lliteras, i la directora de l’Institut Balear de la Dona (IBdona), Maria Duran.

L’àmbit sanitari és un bon exemple de feminització de la professió. De fet, habitualment, les feines exercides majoritàriament per dones acostumen a estar relacionades amb la cura de persones. En aquest sentit, el Servei de Salut no és una excepció: el 73,5 % de la plantilla està formada per dones i el 26,5 % per homes. Malgrat això, encara resta un recorregut llarg per assolir la igualtat plena entre homes i dones.

El Pla d’Igualtat es va començar a gestar a finals de 2021 i ha cristal·litzat ara amb la presentació. Es va crear una comissió negociadora formada per representants de l’Administració i les organitzacions sindicals per tal d’establir un espai de diàleg adient per dissenyar i elaborar el Pla. Els objectius fixats són els següents:

 1. Promoure i implementar la perspectiva de gènere en la gestió dels recursos humans del Servei de Salut.
 2. Afavorir l’accés igualitari a la formació, i també informar i conscienciar i informar en matèria d’igualtat de gènere.
 3. Promoure, afavorir i sensibilitzar en matèria de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal i/o familiar i la vida laboral.
 4. Determinar i aplicar les mesures necessàries i amb perspectiva de gènere per garantir la salut laboral de tots els treballadors.
 5. Definir i implementar els procediments adequats per afrontar situacions de protecció especial, com ara la violència contra les dones o l’assetjament sexual i per raó de sexe.
 6. Consolidar la perspectiva de gènere de manera transversal en el conjunt del Servei de Salut.

Per implementar aquests objectius s’han establert sis eixos sobre els quals es dissenyen diferents mesures d’actuació:

 1. Condicions de feina i creixement personal: s’estableixen mesures com ara aconseguir una representació equilibrada dels llocs de feina, determinar si hi ha una bretxa salarial de gènere o afavorir sistemes de promoció i desenvolupament professionals.
 2. Sensibilització i formació: s’estableixen mesures com ara garantir l’accés a les accions formatives en condicions d’igualtat, millorar i ampliar l’oferta formativa en matèria d’igualtat entre dones i homes o millorar i ampliar l’oferta formativa en matèria de violència contra les dones.
 3. Conciliació i corresponsabilitat: s’estableixen mesures com ara promoure la conciliació de la vida personal i/o familiar i la vida laboral per a tot el personal del Servei de Salut, facilitar la flexibilitat organitzativa de la feina assegurant que no perjudiqui els drets de conciliació ni tengui conseqüències negatives en el desenvolupament i la promoció de la carrera professional o fer difusió de la importància de la corresponsabilitat per fomentar que s’acullin més homes a les mesures de conciliació.
 4. Salut laboral: s’estableixen mesures com ara promoure la perspectiva de gènere en matèria de salut laboral i en l’avaluació dels riscs laborals i complir el Pla Integral de Prevenció de les Agressions en l’Àmbit Sanitari Públic de les Illes Balears.
 5. Situacions de protecció especial: s’estableixen accions com ara adoptar les mesures necessàries perquè hi hagi un entorn laboral sense assetjament sexual o per raó de sexe, sensibilització, detecció, prevenció i protecció de les treballadores víctimes de violència de gènere i millorar i impulsar la Coordinació Autonòmica de Salut i Gènere.
 6. Cultura de la igualtat i mesures organitzatives: s’estableixen accions com ara promoure l’ús d’una comunicació no sexista, promoure els recursos per a la igualtat entre dones i homes que ofereix el Servei de Salut, millorar la sistematització de la informació disponible perquè aquesta es pugui posar en comú entre els diferents centres de feina i prendre en consideració les particularitats de cada centre de feina en matèria d’igualtat entre dones i homes per tal de cobrir-ne les necessitats específiques.

El Pla cerca complir el mandat de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre homes i dones, que ha esdevingut un eix transversal de les polítiques del Govern de les Illes Balears.