Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 146983
Bases reguladores de la convocatòria i proves d’aptitud per a l’obtenció del permís municipal de conductor d’autotaxi de l’Ajuntament d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Decret núm. 2022-2401, de data 16 de març de 2022, s'han aprovat les bases reguladores de la convocatoria i proves d'aptitud per a l'obtenció del permís municipal de conductor d'autotaxi , del tenor literal següent:

DECRET: A fi d'actualitzar la normativa de les bases reguladores, de les convocatòries i exàmens de conductor d'autotaxis del municipi d'Eivissa, mitjançant aquest decret i en virtut de les facultats que em confereix la legislació vigente, RESOLC:

PRIMER.- Derogar les bases reguladores de les convocatòries i exàmens de conductor d'autotaxi publicades al BOIB núm. 21 de data 18 de febrer de 2020, i aprovar les noves bases que regiran els citats procediments, que queden redactades de la següent forma:

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA I PROVES D'APTITUD PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D'AUTOTAXI DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria i proves d'aptitud per al reconeixement de la capacitació professional per obtenir el títol administratiu que habiliti per a l'exercici de l'activitat de conductor de vehicles autotaxi, en el municipi d'Eivissa, així com als àmbits limítrofs autoritzats.

SEGONA. FORMA DE SELECCIÓ

El procediment per obtenir aquest permís municipal consistirà en la superació d'una prova d'aptitud.

Si escau, es complementarà amb altres proves amb l'objecte de justificar el compliment de determinats requisits, d'acord amb l'establert a la base següent. La no superació d'aquestes proves determinarà la impossibilitat de continuar el procediment, ja que suposarà l'incompliment dels requisits necessaris per obtenir el permís municipal de conductor.

TERCERA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Poden optar al permís de conductor municipal d'aquest municipi totes les persones que, en la data límit de presentació de les sol·licituds, reuneixin els següents requisits:

1. Tenir la nacionalitat espanyola, d'un estat membre de la Unió Europea, o d'un altre país estranger, els ciutadans del qual, en virtut de tractat internacional, s'equiparin als ciutadans espanyols als efectes contemplats en aquestes bases.

2. Estar en possessió del títol de graduat en ESO, equivalent o titulació superior. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, l'aspirant ha de presentar la credencial que acrediti la seva homologació.

Per majors de 45 anys i per al cas que no pugui acreditar-se la titulació anterior, pot presentar-se certificat que acrediti haver aprovat al menys tres de les competències clau del segon curs de l'Educació Secundària Per a Adults (ESPA): anglès, català i matemàtiques.

3. Estar en possessió del permís de conduir B o superior, d'acord amb la legislació vigent amb una antiguitat mínima dos anys.

4. No patir malaltia infecciosa i contagiosa o impediment físic i/o psíquic que impossibiliti o dificulti el normal exercici de la professió.

5. No tenir antecedents penals.

6. Estar en possessió de certificat, títol o diploma acreditatiu de coneixements bàsics de la llengua catalana. En cas contrari, s'ha de superar una prova oral de llengua catalana, conforme a la prova núm. 1 de la base vuitena de les presents bases.

7. Estar en possessió de certificat, títol o diploma acreditatiu de coneixements bàsics de llengua anglesa. En cas contrari, s'ha de superar una prova oral de llengua anglesa, conforme a la prova núm. 2 de la base vuitena de les presents bases.

8. Les persones estrangeres de països de parla no castellana han d'aportar el diploma superior de la llengua castellana-espanyol com a llengua estrangera o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes conforme al Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre.

9. Certificat expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit, en el qual s'acrediti que la persona interessada no ha estat sancionada per resolució ferma en els dos darrers anys per les infraccions qualificades com a molt greus de les previstes en el Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (BOE núm. 261, 31 d'octubre de 2015).

QUARTA. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa (c/ de Canàries 35) o bé per registre electrònic mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa en el termini indicat a la convocatòria. En tot cas, estaran obligats a presentar-ho de manera electrònica, els subjectes determinats a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. A més, podran presentar-se en qualsevol de les formes previstes a l'article 16.4 de la mateixa norma. En aquest últim cas, s'haurà de justificar, mitjançant document justificatiu, la data de registre i anunciar-ho a la Corporació mitjançant fax al número 971199635 o correu electrònic (mobilitat@eivissa.es) dins del mateix dia.

Les bases íntegres es publicaran al BOIB i les resolucions al tauler d'anuncis i a la pàgina web d'aquest Ajuntament.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la següent documentació:

- DNI o NIE.

- Fotografia format carnet, on s'ha de fer constar el nom i número de DNI a l'anvers. En cas de presentació electrònica, la fotografia ha de estar format .jpg.

- Titulació de l'ESO, equivalent o titulació superior. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, l'aspirant ha de presentar la credencial que acrediti la seva homologació. O bé, certificat acreditatiu de l'Educació Secundària Per a Adults (ESPA) de conformitat amb el punt 2 la base 3a.

- Permís de conduir B o superior, d'acord amb la legislació vigent amb una antiguitat mínima de dos anys.

- Certificat mèdic de no patir malaltia infecciosa ni contagiosa o impediment físic i/o psíquic que impossibiliti o dificulti l'exercici normal de la professió.

- Certificat de penals negatiu expedit pel registre Central de Penals i Rebels del Ministeri de Justícia o declaració jurada de no haver comés cap delicte i no tenir antecedents penals. No obstant això, el certificat haurà d'aportar-se una vegada superada la prova d'aptitud, restant condicionada l'obtenció del permís municipal de conductor a l'aportació d'aquest certificat, que podrà ser consultat per l'Ajuntament d'Eivissa quan consti el consentiment exprés de l'interessat.

- Certificat expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit, en el qual s'acrediti que la persona interessada no ha estat sancionada per resolució ferma en els dos darrers anys per les infraccions qualificades com a molt greus de les previstes en el Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (BOE núm. 261, 31 d'octubre de 2015) o declaració jurada de no haver estat sancionat per resolució ferma en els dos darrers anys per les infraccions qualificades com a molt greus de les previstes en el Reial decret 1428/2003 i en el Reial decret legislatiu 6/2015.

No obstant això, el certificat haurà d'aportar-se una vegada superada la prova d'aptitud, restant condicionada l'obtenció del permís municipal de conductor a l'aportació d'aquest certificat, que podrà ser consultat per l'Ajuntament d'Eivissa quan consti el consentiment exprés de l'interessat.

- Justificant d'haver satisfet la taxa per drets d'examen per a l'obtenció del permís municipal de conductor d'autotaxi.

- Les persones estrangeres de països de parla no castellana, a més de la documentació anterior, han d'aportar diploma superior de la llengua castellana-espanyola com a llengua estrangera o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes conforme al Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre.

- Certificat, títol o diploma acreditatiu de coneixements bàsics de la llengua catalana, en el seu cas.

- Certificat, títol o diploma acreditatiu de coneixements bàsics de la llengua anglesa, en el seu cas.

CINQUENA. LLISTA PROVISIONAL I DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la llista provisional d'admesos i exclosos es publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Es disposarà d'un termini de 3 dies des de la data d'exposició de la llista provisional d'admesos al tauler d'anuncis, per formular reclamacions i esmenar els defectes mitjançant escrit que s'ha de presentar de la forma recollida a la base quarta. Passat aquest termini s'exposarà la llista definitiva al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament.

En el cas de no haver-hi exclosos, la llista provisional passarà a ser definitiva i així s'indicarà.

SISENA. DATA, LLOC I HORA DE LES PROVES

Les proves es realitzaran al lloc, data i hora que s'indiquin a la convocatòria.

El dia de la realització de les proves, els aspirants han de portar el DNI, o document equivalent, original en vigor.

SETENA. DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES

Les proves d'aptitud, tenen caràcter obligatori i eliminatori.

Referent a les proves núm. 3, 4, 5, 6 i 7 de la base vuitena, constaran de 10 preguntes tipus test amb una sola resposta correcta i cadascuna d'elles puntuarà de 0 a 10 punts i caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar-les.

La duració d'aquestes proves serà de una hora i mitja.

No es permetrà la consulta de cap tipus de documentació ni connexions electròniques durant l'examen.

La qualificació final i global de totes elles serà d'APTE o NO APTE. La qualificació de "NO APTE" o la no compareixença de l'aspirant dóna lloc a l'exclusió del procés selectiu.

VUITENA. CONTINGUT DE LES PROVES

Les proves es realitzaran segons el següent contingut:

Prova núm. 1. Coneixements bàsics de la llengua catalana per a aquelles persones aspirants que no hagin acreditat estar en possessió de certificat, diploma o títol de coneixements bàsics de la llengua catalana, es realitzarà una prova oral i si no se supera suposarà l'eliminació del procés selectiu.

Prova núm. 2. Coneixements bàsics de la llengua anglesa per aquelles persones aspirants que no hagin acreditat estar en possessió de certificat, diploma o títol de coneixements bàsics de la llengua anglesa, es realitzarà una prova oral i si no se supera suposarà l'eliminació del procés selectiu.

Prova núm. 3. Coneixements del terme municipal de la ciutat d'Eivissa:

- Llista de carrers. Localització de carrers, confeccionar itineraris mínims, situació d'hotels, apartaments, etc.

- Punts d'interès turístic, històric i geogràfic. Platges, centres culturals i esportius, etc.

- Centres oficials: dependències municipals, quarters de policia, guàrdia civil, etc.

- Centres d'interès social: centres mèdics, farmàcies, consultoris de la Seguretat Social, etc.

Prova núm. 4. Geografia de l'illa d'Eivissa especialment des del punt de vista d'informació al turista.

Prova núm. 5. Coneixement del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (BOE núm. 261, 31 d'octubre de 2015) i els reglaments que la desenvolupen, Reglament general de vehicles, de circulació i de conductors:

RGV Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

RGC Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre.

RGCo Reial decret 818/2009, de 8 de maig.

Prova núm. 6. Coneixement de la normativa que regula la prestació del servei de transport en autotaxi (Reglament nacional RD 763/79, de 18 de març, BOE núm. 214, de 7 de setembre de 1989, i Reglament del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor de l'Ajuntament d'Eivissa- BOIB núm. 25, de 22 de febrer de 2003)

Prova núm. 7. Coneixement de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, títol I, capítol IV corresponent a transport públic urbà de viatgers amb vehicle turisme (BOIB núm. 88, de 28 de juny de 2014) i coneixement del Reglament de gestió i Reglament de funcionament del sistema de gestió mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit de la flota del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor/a de l'Ajuntament d'Eivissa (BOIB núm. 77 d'1 de juny de 2013 i BOIB núm.150 de l'1 de novembre de 2014)

NOVENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal estarà format per un/a president/a que serà l'alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, quatre vocals i un/a secretari/ària funcionari/ària de l'Ajuntament d'Eivissa. Aquest darrer tendrà veu però no vot.

El tribunal pot incorporar assessors especialistes per a les proves que consideri adients, que tendran veu però no vot.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE, núm.236, de 2 d'octubre de 2015)

El Tribunal Qualificador no es pot constituir ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s'han d'adoptar per majoria. Sempre és necessària l'assistència del president/a i del secretari/ària.

El Tribunal Qualificador queda facultat per resoldre els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació o aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que s'hagi de fer en els casos no previstos.

DESENA. RESULTATS I ENTREGA DE TÍTOLS HABILITANTS

La llista de resultats es farà pública en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament. Les persones que hagin obtingut la qualificació d'APTE tenen dret a l'entrega del permís corresponent en el termini d'un mes des de la seua aprovació, sempre i quan s'acrediti el compliment dels requisits establerts a aquestes bases.

ONZENA. RECURSOS

Contra les bases presents i tots els actes administratius definitius que se'n deriven, les persones interessades hi poden presentar els recursos oportuns, en els casos i en la forma establerta a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

SEGON.- Que es publiqui en el BOIB.

 

Eivissa, en el dia de la signatura electrònica (17 de març de 2022)

L'alcalde, P,D,

Aitor Morras Alzugaray