Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 57610
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de gener de 2022 per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2022, s’estableix el procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure i es regulen els períodes per a la sol·licitud de les adaptacions de proves per als aspirants amb necessitats específiques

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB número 53, de 7 d'abril de 2000, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d'abril de 2020 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui la normativa autonòmica que reguli aquest procés.

2. En la secció I de l'annex 1 de la Resolució esmentada, es regula la modalitat presencial i en la secció II, la modalitat semipresencial; en ambdós casos, la mateixa Resolució regula els processos d'admissió i matriculació dels alumnes respectius.

3. En la secció III de l'annex 1 d'aquesta mateixa Resolució, es regula la modalitat d'ensenyament lliure, i els articles 12.1 i 12.2 estableixen que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de convocar anualment les proves lliures de competència general per a l'obtenció del certificat de nivell dels diferents idiomes impartits a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears, com també el lloc i les dates en què s'han de dur a terme. Per aquest motiu, és necessari dictar una resolució mitjançant la qual es convoquin les proves de certificació per a l'alumnat de les distintes modalitats. Així mateix, s'han d'establir els idiomes i nivells que s'ofereixen i les discrepàncies entre les distintes modalitats, si s'escau.

4. Per altra banda, l'annex 4 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de desembre de 2020 per la qual es dicten les instruccions per a l'elaboració de les proves de certificació unificades i no unificades per a l'alumnat oficial i lliure de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears, regula el règim jurídic de les adaptacions de les proves de certificació de les escoles oficials d'idiomes per a alumnes amb dislèxia o necessitats especials.

5. Mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 de novembre de 2021 (BOIB núm. 156, d'11 de novembre), es varen aprovar les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2021-2022. En el punt 5.2 de l'annex 1 d'aquesta Resolució s'estableix com ha de ser l'avaluació dels cursos conduents a certificació.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats en diversos plans d'estudis i els d'aquest Reial decret (BOE núm. 311, de 23 de desembre), el qual indica, en l'article 7, que les administracions educatives han d'organitzar, com a mínim, una convocatòria anual de proves per obtenir els certificats de competència general dels nivells i idiomes impartits a les escoles oficials d'idiomes en el seu àmbit de gestió.

2. El Reial decret 1/2019, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, i avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (BOE núm. 11, de 12 de gener).

3. El Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 16 de maig), el qual estableix, en l'article 14, que per a l'obtenció dels certificats dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 s'han de superar unes proves específiques, administrades per les escoles oficials d'idiomes, que han de ser comunes per a tots els centres i per a totes les modalitats d'ensenyament. Aquest Decret, a més, determina els components del currículum i els criteris d'avaluació dels esmentats nivells que, juntament amb els objectius, competències i continguts respectius, han de servir de referència per al disseny i avaluació de les proves de certificació de cada idioma.

4. La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d'abril de 2020 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui la normativa autonòmica que reguli aquest procés (BOIB núm. 53, de 7 d'abril).

5. La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de desembre de 2020 per la qual es dicten les instruccions per a l'elaboració de les proves de certificació unificades i no unificades per a l'alumnat oficial i lliure de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears, la qual regula, en l'annex 4, el règim jurídic de les adaptacions de les proves de certificació de les escoles oficials d'idiomes per a alumnes amb necessitats específiques.

6. La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 4 de novembre de 2021, per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 156, d'11 de novembre). En el punt 5.2 de l'annex 1 s'estableix com ha de ser l'avaluació dels cursos conduents a certificació.

7. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual s'estableix l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 4, de 6 de gener).

Per tot això, a l'empara de l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Convocar les proves de certificació dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 de determinats idiomes autoritzats a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2022.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Obrir el procés d'inscripció per a les persones que vulguin presentar-se a la convocatòria de proves lliures i establir les zones d'influència de les diferents escoles oficials d'idiomes, que figuren en l'annex 2.

4. Regular el termini per la sol·licitud de les adaptacions de les proves de certificació per a aquelles alumnes de qualsevol modalitat amb necessitats específiques.

5. Aprovar el calendari de les proves objecte d'aquesta Resolució, que figura en l'annex 3.

6. Assenyalar que, atesa la situació de pandèmia generada per la COVID-19 i d'acord amb els requeriments que en cada moment facin les autoritats sanitàries competents, els calendaris i els termes previstos, tant en l'annex 1 com en l'annex 3 d'aquesta Resolució, es podran veure modificats per preservar la seguretat sanitària dels participants. Si aquest fos el cas, els nous calendaris d'actuació i els nous termes, en relació amb la forma de presentació de la documentació, es faran públics en el BOIB mitjançant una nova resolució que els estableixi.

7. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 31 de gener de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla

Documents adjunts