Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori per la que s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU

    Número d'edicte 3678 - Pàgines 17603-17645

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de l'aparcament de vehicles en determinades vies públiques del municipi des Castell

    Número d'edicte 3602 - Pàgines 17646-17651

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 3574 - Pàgina 17652

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm 05/2022 del Pressupost municipal de l’Ajuntament de Mancor de la vall, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

    Número d'edicte 3580 - Pàgina 17653

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits nº 04/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec del romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 3581 - Pàgina 17654

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Porreres de 28 de març de 2022 pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits n. 3/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 3572 - Pàgina 17655

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Joan pel qual s’aprova definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número d'edicte 3579 - Pàgines 17656-17666

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva expedient modificació crèdit núm. 05/22

    Número d'edicte 3617 - Pàgina 17667

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 04/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 3619 - Pàgines 17668-17669

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 692/2022 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria.

    Número d'edicte 3612 - Pàgines 17670-17671

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació definitiva Pressupost 2022

    Número d'edicte 3596 - Pàgines 17672-17675